Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača
27.06.2022 - Oznamy

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača oznamuje, že podľa §25 ods. 2 písm. d) zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Roberta Hammera zanikol. Podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta mestskej časti Bratislava Rača oznamuje nastúpenie prvého náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača dňa 10.11.2018 najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode 2 – Krasňany. Na post poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača nastupuje prvý náhradník

 
RNDr. Jozef Kadlečík,
funkcie poslanca sa ujme v zmysle § 25, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení po zložení sľubu poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
 
V Bratislave, 27.6.2022

Mgr. Michal Drotován
          starosta