Aktuality


Poslanecký deň 6. 4. 2020 je ZRUŠENÝ

Obrázok ku správe: Poslanecký deň 6. 4. 2020 je ZRUŠENÝ
30.03.2020 - Oznamy

Vážení občania, poslanecký deň, ktorý sa mal konať dňa 6.4.2020 bude z dôvodu preventívnych opatrení zrušený.
ĎAKUJEME za pochopenie.

Vydávanie rybárskych lístkov je pozastavené

Obrázok ku správe: Vydávanie rybárskych lístkov je pozastavené
30.03.2020 - Oznamy

Vážení obyvatelia, Miestny úrad MČ Bratislava-Rača vám oznamuje, že z dôvodu aktuálnej situácie je nateraz vydávanie rybárskych lístkov pozastavené. Miestny úrad MČ Bratislava-Rača má od 16. 3. až do odvolania zrušené stránkové hodiny. 

Otvorená je len podateľňa, a to v pracovné dni od 8:00 do 12:00. Momentálne však rybárske lístky nevydáva.

Ďakujeme za pochopenie.

Koronavírus: Ako sa správať vonku

Obrázok ku správe: Koronavírus: Ako sa správať vonku
30.03.2020 - Oznamy

Vážení občania, spoločne môžeme spomaliť šírenie COVID-19 s vedomým úsilím udržiavania fyzickej vzdialenosti od ostatných ľudí. Osvedčilo sa, že sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov ako znížiť šírenie choroby. Na spomalení šírenia choroby sa môže podieľať každý z nás svojou trpezlivou spoluprácou. Čo znamená sociálny odstup?
Jedná sa o zmenu vo vašom každodennom programe s cieľom minimalizovať blízky kontakt s ostatnými vrátane:

 • vyhýbania sa preplneným miestam a nepodstatnému zhromažďovaniu,
 • vyhýbania sa bežným pozdravom (ako je napríklad potrasenie rukou)
 • obmedzenia kontaktu s ľuďmi s vyšším rizikom (napr. starší dospelí a ľudia so zlým zdravotným stavom),
 • udržiavania vzdialenosti najmenej 2 dĺžky ramien od ostatných (t.j. približne 2 metre)
 
Návod na sociálny odstup:
 • pozdravte ľudí zamávaním namiesto potrasenia rukou, bozkom alebo objatím,
 • zostaňte doma čo najviac (vrátane stravovania a zábavy)
 • nakupujte a používajte verejnú dopravu v čase mimo špičiek,
 • stretávajte sa virtuálne (napr. videohovory)
 • usporiadajte virtuálne hry pre vaše deti, kde môžu spolu hrať,
 • používajte technológiu na udržanie kontaktov s priateľmi a rodinou.
Ak je to možné:
 • využívajte donáškové služby potravín, alebo online nakupovanie
 • cvičte doma alebo vonku (izolovane od ostatných ľudí na 2 metre)
 • pracujte z domu.
 
Nezabudnite:
 • umývajte si ruky často a po dobu najmenej 20 sekúnd a nedotýkajte sa tváre,
 • kašlite a kýchajte do lakťovej jamky,
 • nedotýkajte sa povrchov, ktorých sa ľudia často dotýkajú.
Ak máte obavy, že máte COVID-19:
 • izolujte sa od ostatných hneď, ako budete mať príznaky,
 • v prípade vyvinutia príznakov mimo domu, choďte okamžite domov a nepoužívajte verejnú dopravu,
 • zostaňte doma,
 • ak ste chorý a potrebujete nevyhnutnú lekársku pomoc, telefonicky kontaktujte lekára.  
Ďalšie informácie o ochorení COVID-19 nájdete na stránke www.korona.gov.sk

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (29. 3. 2020)

Obrázok ku správe: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (29. 3. 2020)
30.03.2020 - Oznamy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR nadobudlo platnosť 30. 3. o 6:00 ráno a týka sa hlavne úpravy režimu otváracích hodín maloobchodných prevádzok. PLNÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE V PRÍLOHE POD ČLÁNKOM

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:


1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2. predajní drogérie,

3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,

4. predajní novín a tlačovín,

5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

6. prevádzok telekomunikačných operátorov,

7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

10. práčovní a čistiarní odevov,

11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,

13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,

14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,

15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,

17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

18. prevádzok kľúčových služieb,

19. zberných dvorov,

20. predajní metrového textilu a galantérie,

21. predajní a servisov bicyklov,

22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,

23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,

- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Obrázok ku správe: Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!
28.03.2020 - Oznamy

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obrázok ku správe: Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.03.2020 - Školstvo

Rozhodnutie sa týka prerušenia vyučovania, prijímania detí do MŠ, prijímacích a maturitných skúšok počas mimoriadnej situácie.

PLNÉ ZNENIE ROZHODNUTIA MINISTRA NÁJDETE V PRÍLOHE POD ČLÁNKOM.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a)  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b)  mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c)  určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

 1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa

  budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

  1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

  1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia oprijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

  1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovnéhoporadenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva aprevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

 2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

  2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doložívyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

2.4 ak zákonný zástupca požiada oodklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstvaa prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

 1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

 2. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl,

 3. interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

 4. záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

d)  ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

e)  ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží.

Mladé stromy v Rači majú nové chrániče

Obrázok ku správe: Mladé stromy v Rači majú nové chrániče
25.03.2020 - Mesto

V rámci ochrany mladých stromčekov začalo Oddelenie životného prostredia a dopravy s osádzaním špeciálnych chráničov okolo kmeňov stromov.

Cieľom tejto iniciatívy je založiť tieto chrániče okolo všetkých stromov s priemerom kmeňa do 30 cm. Následne sa bude pokračovať s osádzaním chráničiek aj v prípade stromov s hrubšími kmeňmi.

IMG_20200323_124637

Výhodou týchto chráničov je to, že zamedzia poškodzovaniu kmeňa kosačkami alebo vyžínačmi. Opakované zárezy vedia byť pre mladý stromček v niektorých prípadoch až fatálne. Takisto ako opakované vystavovanie kmeňa a koreňov stromu psiemu moču, ktorý je schopný stromček “spáliť”.

IMG_20200324_101937

Veríme, že týmito opatreniami sa nám podarí udržať stromčeky zdravé a pomôžeme ušetriť Mestskej časti Bratislava-Rača z dlhodobejšieho hľadiska financie. Spoločenská hodnota stromov sa pohybuje od desiatok do stoviek eur, preto je v záujme Miestneho úradu a nás všetkých stromčeky chrániť.

Prosíme, nestrhávajte nálepky upozorňujúce na nosenie rúšok

Obrázok ku správe: Prosíme, nestrhávajte nálepky upozorňujúce na nosenie rúšok
25.03.2020 - Oznamy

DHZ/DHZO Bratislava-Rača a Miestny úrad zaznameli prípady, kedy boli nálepky upozorňujúce občanov, aby nosili rúška strhnuté z vchodov do bytoviek.

Dovoľujeme si dôrazne požiadať obyvateľov, ktorí na vchodoch strhávajú nálepky - vstup iba v rúšku, aby prestali s touto činnosťou. Ohrozujú tým zdravie obyvateľov, nakoľko spoločné priestory bytoviek sú rizikové prostredie na prenos koronavírusu. Ak uvidíte niekoho strhávať tieto nálepky, dajte nám vedieť. Ďakujeme.

90617817_3063948406996417_7676111722033184768_o

Veliteľka dobrovoľných hasičov, Daniela Olenočinová musela znovu vylepiť upozornenie na vchody Gelnická 6, Závadská 3 a 18.

Všetky podujatia sú zrušené do 5. mája 2020

Obrázok ku správe: Všetky podujatia sú zrušené do 5. mája 2020
25.03.2020 - Oznamy

Vážení občania, vzhľadom na posilnenie preventívnych opatrení a v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR (šírenie koronavírusu) rušÍme všetky kultúrne, spoločenské, športové a hromadné podujatia do 5. mája 2020. O ďalšom postupe Vás budeme čoskoro informovať. zvladneme.to

Zber komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok z domácností

Obrázok ku správe: Zber komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok z domácností
25.03.2020 - Oznamy

Vážení občania, zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok bude prebiehať 23.5.2020 v čase od 8:00 h.. Zber uskutoční Magistrát hlavného mesta SR Bratislava za súčinnosti mestskej časti Bratislava-Rača, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.                         
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 • Staré náterové hmoty
 • Odpadové rozpúšťadlá
 • Pesticídy
 • Oleje a tuky
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že  v prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.
 
 • Batérie a akumulátory
 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
 • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
 
              Harmonogram zberu – jar 2020
Dátum  Hodina Mestská časť Adresa pristavenia vozidla
16.5.2020 8:00-10:00 Záhorská Bystrica Gbelská ul., pri požiarnej zbornici
16.5.2020 8:00-10:00 Devínska Nová Ves Istrijská ul., pred bývalou požiadnou zbrojnicou
16.5.2020 8:00-10:00 Karlova Ves Kempelenova ul. na parkovisku
16.5.2020 10:30-12:30 Lamač Segnáre - obratisko MHD
16.5.2020 10:30-12:30 Dubrávka Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici
16.5.2020 10:30- 12:30 Devín Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici
       
23.5.2020 8:00-9:00 Rača Jurkovičova ul., (cca 20 m od Alstrovej)
23.5.2020 9:10-10:00 Rača Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného 
23.5.2020 8:00-10:00 Ružinov Ružová dolina, pri základnej škole
23.5.2020 8:00-10:00 Nové Mesto areál EKO podniku na Račianskej ulici
23.5.2020 10:30-12:30 Vajnory Zberné miesto na ul. Pri Mlyne (v objekte starej zbene druhotných surovín)
23.5.2020 10:30-12:30 Staré Mesto roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera
23.5.2020 10:30-12:30 Petržalka Ovsište nám. č.1, vedľa OD Jednota
       
30.5.2020 8:00-10:00 Čunovo Na hrádzi, zberné miesto
30.5.2020 8:00-10:00 Jarovce kontajnerové stanovište Študienac
30.5.2020 8:00-10:00 Vrakuňa Žitavská 5, objekt Žitava
30.5.2020 10:30-12:30 Rusovce Vývojová ul., zberný dvor - Ruseko
30.5.2020 10:30-12:30 Podunajské Biskupice Žiacka ul. č. 2, areál MÚ
       

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.
 

RMS: 75. výročie bombardovania časti Rendezu

Obrázok ku správe: RMS: 75. výročie bombardovania časti Rendezu
24.03.2020 - Mesto

Račiansky muzeálny spolok v spolupráci s miestnym poslancom za Východné Dominikom Vrbom pred približne mesiacom začali pripravovať spomienkovú akciu na smutnú udalosť, ktorá navždy ostane súčasťou račianskych dejín. Súčasnosť však "prevalcovala" minulosť, spomienková akcia sa, žial, nekoná. Pripomeňme si výročie aspoň článkom. V tomto roku si pripomíname 75. výročie tragickej udalosti, kedy sa zoraďovacia stanica, a pri nej sa nachádzajúca obytná časť Rendezu, stali miestom bombardovania americkej armády. 

Posledné zaznamenané pôsobenie amerických vzdušných síl na Slovensku sa uskutočnilo v pondelok 26. marca 1945. Cieľom bombardérov B-24 so stíhacím doprovodom sa stala zoraďovacia stanica v časti Rendez – dnes MČ Bratislava-Rača.
 

EW-Bombardovanie-1945-03-26-22

Dôvodom boli vysoké koncentrácie vojsk a techniky nepriateľa na železničných bodoch v Bratislave. Nemecké vojská ustupovali cez tento významný železničný uzol smerom na Viedeň. Opačným smerom prúdili posily a zásoby pre frontové jednotky, ktoré sa ocitli pod silnejúcim tlakom Červenej armády. Americké bombardovanie Bratislavy-Rače nebolo priamou podporou sovietskej ofenzívy, prebehlo len na základe vyhodnotenia situácie a možnosti a potreby napadnúť koncentráciu vojsk nepriateľa. 

 
EW-Bombardovanie-1945-03-26-25

Na Bratislavu bolo v tento marcový deň vyslaných 122 bombardérov B-24 od 55. bombardovacieho krídla s doprovodom 50 stíhačiek P-38, ktoré zabezpečovali skupine krytie počas celého letu. Nad Bratislavu sa dostavilo „len“ 60 bombardérov B-24 patriacich 464. a 485. bombardovacej skupine. Medzi 13:21 až 14:02 hod. zhodili na cieľ 133,72 ton bômb; 60 - 70 zásahov dopadlo na stanicu v oblasti opravárenských dielní a ďalších 20 - 30 na východný koniec depa. 40 - 50 bômb dopadlo na juhovýchode cieľovej oblasti, kde spôsobili požiar. Hlavná tiaž bômb dopadla od východu na západnú časť stanice. Všetky trate boli dočasne blokované množstvom kráterov. Z celkového počtu asi 600 vagónov bolo cca 100 nákladných vagónov zničených alebo poškodených. V oblasti cieľa vzniklo niekoľko požiarov. Stanica bola podľa odhadu americkej rozviedky na 70 % vyradená z prevádzky. Neboli poškodené dielne a depo na západe stanice, avšak bola zablokovaná komunikácia medzi hlavnou traťou a týmito objektmi. Vážne poškodenie zaznamenala zástavba situovaná na sever od stanice. Šesť bômb dopadlo na severe, tri na severovýchode.
 
1945-03-26 Raca3

Bolo zničených 11 domov, staničná budova, celé koľajisko zriaďovacej stanice, 8 vodných studní, veľký počet nákladných vozňov väčšinou s muníciou, ktoré zničil požiar. Za obeť padlo 10 civilistov (pp. Baťová, Baťa, ich vnučka, Čamaj, Husarovič, Diviak, Križka (Kiška?), Karvašová, Karvaš, Rolleová (Rolerová?)); 16 nemeckých vojakov a desiatky zajatcov, ktorí zahynuli v železničných vozňoch a veľkej bombovej jame, ktorá vznikla po prvej vlne náletu za Šúrskou ulicou.
 
EW-Bombardovanie-1945-03-26-29

Bombardovanie zanechalo dodnes svoje stopy na Rendezi. Na ihrisku, na mieste, kde je dnes kopec, padla jedna z bômb, ktorá vyhĺbila obrovskú dieru. Na bytovke na Dopravnej ul. 12, je vidieť kúsok dorobenej časti domu, ktorá bola odpálená bombou.

Zo spomienok p. Eduarda Wenzla:

„Pracoval som ako traťový robotník u Traťmajstrovského úseku Bratislava – Zriaďovacia stanica Rendez v mesiaci marec 1945, kde sme boli zapožičaní, pätnásti zamestnanci do Pobočného rušňového depa na skladanie uhlia do Figúr (zásobníkov uhlia) pre parné rušne.

Každý deň nás doobeda okolo desiatej hodiny z práce vyrušila siréna oznamujúca prelet anglo-amerických lietadiel. Parné rušne z Depa a vlaky odišli do Rače (do Záresu pri BEZke). Zamestnancov odviezla pripravená súprava osobných vozňov rovnako do Záresu, aby sa rozišli do vinohradov. Ja som sa vždy zdržiaval v našom dome.

Aj 26. 3. 1945 som prišiel počas poplachu domov. Mojej mame som dohováral, prečo dnes nešla so súpravou do Rače. Odpovedala mi, že každý deň nás len strašia. Keď v rádiu hlásili, že lietadlá od Nitry smerujú na Bratislavu, odišla k susedom Svitkom do pivnice. Ja som s bratom Rudom zostal doma. Pozerali sme sa na lietadlá prilietavajúce od Svätého Jura, keď sme zbadali pod lietadlami čierne mračno (ako roj včiel) zakričal som na brata, aby si rýchlo ľahol na zem, lebo nás bombardujú. Padali bomby a tlak vzduchu nás hádzal z miesta na miesto, čo bol veľmi nepríjemný tlak na žalúdok a uši.

Po ukončení výbuchov bômb bolo všade veľa prachu. Zistil som, že máme rozbité všetky okná a dvere vylámané zo zárubní. Vyšiel som na ulicu, kde som sa stretol s mamou. Povedal mi, že u susedov Svitkov v pivnici (asi 3 x 3 metre) to bol ohlušujúci zážitok. Mame som povedal, že idem na stanicu, lebo tam začali horieť vozne so slamou. S inými chlapmi sme začali vagóny rozvesovať a od horiacich roztláčať. Ani som nezbadal, že ľudia s ktorými sme vozne roztláčali zasa utiekli, lebo išiel ďalší roj bombardovacích lietadiel smerom od Ivánky a Bernolákova.

Utekal som aj ja do ulice k nášmu domu. Pud sebazáchovy mi ale hovoril, aby som utekal proti smeru prilietavajúcich lietadiel cez role. Keď som počul a videl prvé výbuchy bômb, ľahol som si do vyoranej brázdy a za chvíľu som utekal ďalej. Zastavil som sa v poli (dnes sú tam obchody NAY a KONRAD).

Asi po hodine, keď ma opustil strach som sa vrátil domov. Tam ma privítala spúšť v podobe rozbombardovaného domu susedov Svitkovcov, Boršových, Tuscherových a mnoho kráterov od bomb okolo nášho domu. V dome už bola moja mama a brat Rudo. Povedali mi, aby som sa išiel pozrieť cez záhradku, že sú tam zabití susedia Baťoví. Pán Baťa bol vyhodený na strome, pani Baťová ležala pri drôtenom plote, vedľa nej ich vnúča a kúsok vedľa pani Rollerová. Ich malý kryt v záhradke dostal plný zásah.

Potom sme s bratom a mamou pomocou dosák a latiek zatĺkli okná a dvere a odišli sme do Rače k rodine Cíchovej, kde sme našli dočasný domov. Ďalšie dni som dokonalejšie zaistil okná a dvere nášho domu. Domov sme sa vrátili až 5. mája 1945. Dosky na dverách boli odtrhnuté a byt čiastočne vykradnutý“.

 
Zdroj: 
Kronika leteckej vojny na Slovensku
http://kronika-airwarsk.blogspot.com/2012/08/usaaf-26031945.html
Spomienky Eduarda Wencela: Nezabúdam - spomínam
https://eduard-wenzl.racan.sk/2012/03/nezabudam-spominam.html
 
spracovala: Ing. Mária Hatalová, Račiansky muzeálny spolok
 

Prehľad otváracích hodín reštaurácií a obchodov v Rači

Obrázok ku správe: Prehľad otváracích hodín reštaurácií a obchodov v Rači
24.03.2020 - Služby

Prinášame vám prehľad otváracích hodín reštaurácií, drogérií, lekární a ostatných maloobchodných prevádzok v Rači počas mimoriadnych opatrení. Ak chcete opraviť/doplniť údaje uvedené nižšie, prosím, kontaktujte nás na medialne@raca.sk.

Rodinné vinárstvo Hulanský
Viecha zatvorená.
Rozvoz: info@vinohulansky.sk, 0948 488 988
www.vinohulansky.sk/obchod/

Miloš Máťuš
Rozvoz: www.vinomatus.sk
Tel.: 0905 202 818

Víno Chvostek
Rozvoz - pri odbere 3 a viac fliaš dovoz v rámci BA zadarmo.
Tel.: 0948 006 839
pavol.chvostek@gmail.com

Ivan Vrana
Rozvoz vín od račianskych vinárov
Tel.: 0918 984 921
JENNYV
Rozvoz obedového menu
11:30 - 12:30 - nutná telefonická objednávka v čase 9:00 - 10:00
Rozvoz alá carte 
9:00 - 18:00 - nutná telefonická objednávka.
Tel.: 0911 294 406

con Forchetta
Možný len osobný odber denne od 11:00 do 20:00.
Tel.: 0903 251 997

Elephant Diner
Iba rozvoz alebo osobný odber. Rozvor v rámci Rače zdarma.
denne: 11:00 - 20:00
Tel.: 0911 128 706

Don Saro cucina Siciliana
Iba rozvor alebo osobný odber.
po - pia: 11:00 -15:00, 17:00 - 20:00
sobota: 12:00 - 20:00
nedeľa: zatvorené
Tel.: 0910 517 376.

Krasňanská kúria
Osobný odber. pondelok - piatok: 11:00 - 15:00

Bevanda fast food
Iba rozvoz.
pondelok - piatok: 7:30 - 22:00
sobota - nedeľa: 8:30 - 22:00
Tel.: 0918 366 711

Reštaurácia Sedmička
Osobný odber alebo rozvoz.
pondelok - piatok: 9:00 - 16:00
Obed sa vydáva od 10:30 h.
Rozvoz treba do 14:00 nahlásiť.
Tel.: 0911 148 033

Lozano
Osobný odber, rozvoz alebo bistro.sk
pondelok - nedeľa: 11:00 - 20:00
Tel.: 0908 111 220

Peklo
Osobný odber alebo rozvoz.
pondelok - nedeľa: 11:00 - 20:00
Tel.: 0948 929 679

Pizzeria Pirko
Možný len osobný odber alebo rozvoz.
Otvorené denne od 10:00 do 22:00
Príjem objednávok do 21:30
Tel.: 0901 779 009

Canteen Priatelia
Možný osobný odber.
pondelok - piatok: 11:00 - 14:00

Hot Woks
Otvorené len pre rozvoz.
Ut - Pia: 10:30 - 15:00
So: 10:30 - 15:00
Ne: zatvorené
Po: zatvorené
Tel.: 0948 368 362

Bistro u Petra
Objednávky obedového menu na Tel.: 0948 899 590 od 8:00 do 8:30

Račiansky dvor
Osobný odder alebo rozvoz.
pondelok - nedeľa: 10:00 - 20:00
denné menu: 10:00 - 15:00
telefonické objednávky od 9:00
Tel.: 0918 366 711

Lahôdky Fiesta
pondelok - piatok 9:00 - 14:00
sobota - nedeľa: zatvorené

Babkine pazderáky
zatvorené

Centrum BIVIO
zatvorené

Bistro Ateliér
zatvorené

Reštaurácia v Hoteli Barónka
zatvorené

Gurman servis Meopta
zatvorené

Reštaurácia Rotoska
zatvorené

Rendez Pub
zatvorené
 
Pivovar u Ábela
Ambulantný predaj fľaškových pív:
PO: 17:00 - 20:00
UT: 17:00 - 20:00
ST: 17:00 - 20:00
ŠT: 17:00 - 20:00
PI: 17:00 - 20:00
SO: 15:00 - 18:00
NE: 15:00 - 18:00
Platba kartou alebo v hotovosti.
Rozvoz:
V rámci Bratislavy a blízkeho okolia od 9 fliaš. Cena rozvozu 5 €. Rozvoz platba len v hotovosti.
Tel.: 0948 438 257

Racafé
zatvorené

Atmosféra café
zatvorené

Veritas
zatvorené

Cukráreň Marlenka
zatvorené

Coffee57
zatvorené
Lekáreň BENU
pondelok - sobota: 8:00 - 19:00
nedeľa: zatvorené
Tel.: 02/52 62 46 15

Lekáreň Kryštál
pondelok - piatok: 8:30 - 17:00
sobota: 8:00 - 12:00
nedeľa: zatvorené

Lekáreň Kubačova
pondelok - piatok: 7.30 - 16.30
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené

Lekáreň Dr. Max
pondelok - sobota: 8:00 - 20:00
nedeľa: zatvorené
Tel.: 0901 961 055

Lekáreň Aloe
pondelok - piatok: 8:00 - 18:00
Tel.: 02/39 00 75 95

Lekáreň Sympatia
pondelok - piatok: 8:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 12:00
nedeľa: zatvorené

Lekáreň RENDEZ
pondelok - piatok: 8:00 - 16:00

Lekáreň Tbiliská
pondelok - piatok: 7:30 -18:00
Tel.: 02/ 44 88 73 08
lekarenraca@mail.t-com.sk
dm Stop Shop
pondelok - sobota: 9:00 - 20:00
nedeľa: zatvorené

dm Kubačova
pondelok: 8:00 - 18:30
utorok - piatok: 8:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 12:30
nedeľa: zatvorené

101 Drogéria
pondelok - piatok: 8:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 12:00
nedeľa: zatvorené

Teta
pondelok - piatok: 8:00 - 16:00
sobota: 9:00 - 11:30
nedeľa: zatvorené
Mäsiarstvo pod kúpaliskom
Otvorené v obmedzenom režime. Vstup do prevádzky povolený len v ochranných pomôckach.
PON: zatvorené
UT: zatvorené
STR: zatvorené
ŠTV: 10:00 - 18:00
PIA: 10:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zatvorené

Super ZOO
pondelok - sobota: 9:00 - 18:00
nedeľa: zatvorené

FLORABEL - Záhradné centrum
Rozvoz: pondelok - nedeľa
jozef.beladic@florabel.sk
Tel.: 0903 457 3296

Asia center food
zatvorené

Akvatera
pondelok - sobota: 12:00 - 18:00
nedeľa: zatvorené
Tel.: 0910 110 099

Drogéria Si-Si - farby laky
pondelok - piatok: 8:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 12:00
nedeľa: zatvorené

Papiernictvo, Hračky, Kočíky
Otvorená výdajňa internetového obchodu a predajňa galantérie
pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené

INNOVAMENTO
Predajňa nábytku - Krasňany
Objednaný tovar je možné vydať po telefonickom dohovore.

pondelok - piatok: do odvolania zatvorené
sobota - nedeľa: zatvorené

Tel. č.: 0948 107 788
e-mail: info@innovamento.sk
web: www.innovamento.sk
Pošta 35
PON: 9:00 - 15:00
UT: 9:00 - 15:00
STR: 12:30 - 18:30
ŠTV: 9:00 - 15:00
PIA: 9:00 - 15:00

Pošta 34
PON: 8:00 - 12:00
UT: 8:00 - 12:00
STR: 13:00 - 17:00
ŠTV: 8:00 - 12:00
PIA: 8:00 - 12:00

Pobočka VÚB
pondelok – piatok: 9:00 – 13:00

Pobočka ČSOB
pondelok – piatok: 9:00 – 13:00

Pobočka SLSP
pondelok – piatok: 9:00 – 13:00

Doučko Rača
Iba online cez videohovory.
pondelok – piatok: 14:00 - 19:00
douckoraca@gmail.com
Tel.: 0903 217 078

Krajčírstvo RENI
Volať na telefónne číslo:
0905 917 110
Primavet
Len na objednávku. V prípade život ohrozujúceho stavu volajte
Tel.: 0903 655 644
pondelok - piatok: 8:00 - 13:00, 14:00 - 19:00
13:00 - 14:00 sa vykonáva plošná dezinfekcia kliniky, nevstupujte dovnútra v tomto čase.
sobota: 9:00 - 14:00
nedeľa: 9:00 - 12:00
Objednať sa môžete na tomto čísle
Tel.: 0903 655 644

BHVet
pondelok - piatok: 9:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
sobota: 13:00 - 16:00
Tel.: 02/44 88 66 06

SmallVet
pondelok - nedeľa: 9:00 - 20:00
Objednávací systém, treba volať 
Tel.: 0949 247 294
Oliva
NON-STOP
pondelok - sobota: 8:00 - 20:00 s obsluhou
20:00 - 8:00 bezobslužný režim
nedeľa: 24h bez obsluhy

AUTO ROTOS
NON-STOP

OMW
NON-STOP

Slovnaft
pondelok - nedeľa: 6:00 - 22:00

BIVIO potrebuje vašu pomoc

Obrázok ku správe: BIVIO potrebuje vašu pomoc
24.03.2020 - Oznamy

V piatok, 13. 3. museli v BIVIO zatvoriť, aby ochránili zraniteľných klientov. Ocitli sa v krízovej situácii a nemajú dostatok peňazí na udržanie prevádzky.

Integračný sociálny podnik a rehabilitačné stredisko BIVIO, v ktorom sú zamestnaní ľudia s mentálnym postihnutím, v Rači funguje už od roku 2018.

Odvtedy si túto prevádzku mnohí Račania obľúbili. Momentálne sa však nachádzajú v kritickej situácii:

„Verili sme, že v rozbehu nám pomôžu aj verejné zdroje, určené na podporu začínajúcim sociálnym podnikom. Nestalo sa tak.  Fakt, že sme podnik založili v Bratislave, sa javí ako zásadná prekážka na získanie tejto podpory. Jednoducho, začiatky bývajú ťažké. To vie určite každý podnikateľ. A sú ešte ťažšie, ak zamestnávate aj ľudí s mentálnym postihnutím. My ich nielen zamestnávame, ale ďalších aj zaúčame na pomocné profesie v kuchyni, reštaurácii, hoteli a práčovni."

Prosíme Vás, pomôžte centru BIVIO prostredníctvom verejnej finančnej zbierky BIVIO 2020.

Ako?

Zaslaním akejkoľvek sumy na:
IBAN: SK2002000000002044883553, SUBASKBX

Transparentný účet:
SK4509000000005165830902, GIBASKBX
bit.ly/3d3Zkoc

alebo cez https://bivio.sk/daruj/

Veľmi pekne ďakujeme za každú Vašu pomoc
Spoločne to zvládneme!

#racasipomaha

Lístky zakúpené v predpredaji bude možné vrátiť

Obrázok ku správe: Lístky zakúpené v predpredaji bude možné vrátiť
24.03.2020 - Oznamy

Lístky zakúpené v predpredaji na kultúrne podujatia organizované MČ Bratislava-Rača bude možné vrátiť od 6. 4. 2020 na prvom kontakte MiÚ Kubačova 21.

Kancelária prvého kontaktu je otvorená v pracovné dni od 8:00 do 12:00.


 

 

Pomôžte nám vytvoriť aktuálne informácie o prevádzkach v Rači.

Obrázok ku správe: Pomôžte nám vytvoriť aktuálne informácie o prevádzkach v Rači.
23.03.2020 - Oznamy

Vážení Račania, s cieľom vytvoriť prehľad o fungovaní jednotlivých prevádzok v Rači, Vás prosíme o vyplnenie nasledovného formulára. Pomôžete nám tým vytvoriť prehľadnú a komplexnú informáciu pre našich spoluobčanov, ktorú budeme zdieľať na našich sociálnych sieťach. Súčasne – ak vlastníte napr. reštauráciu a zabezpečujete donášku – môžete tak pomôcť aj svojmu podnikaniu. Ďakujeme.
Formulár môžete vyplniť na tejto stránke: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjRYin999NBqBe9ek46EtLBF1V1GhLb3Fpspue5lb7y6ylw/viewform

#RacaSiPomaha

DHZ/DHZO Bratislava-Rača pomáha v čase pandémie

Obrázok ku správe: DHZ/DHZO Bratislava-Rača pomáha v čase pandémie
23.03.2020 - Služby

Ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Bratislava-Rača za ich pomoc. Veríme, že aj vďaka ich práci sa nám podarí zvládnuť túto situáciu.

Dovoz liekov či nákupu

Dobrovoľní hasiči pravidelne pomáhajú seniorom s nákupmi. Stále platí, že seniori sú najohrozenejšom skupinou a práve preto im hasiči v ochranných pomôckach a za dodržania všetkých hygienických opatrení pomáhajú priniesť lieky, nákup, či distribuujú rúška.

Hasiči rozvážajú nákupy pre seniorov

Hliadkovanie

Každý deň hasiči hliadkujú v Rači - kontrolujú, či sú gastro prevádzky a bufety zatvorené a upozorňujú nezodpevedných občanov, ktorí nemajú rúška a nedodržiavajú odporúčania Úradu verejného zdravotníctva.

Hasiči kontrolujú dodržiavanie opatrení

Lepenie a schránkovanie oznamov

Informovať je dôležité, a keďže si Mestská časť uvedomuje, že nie všetci sledujú webstránku a Facebook MČ Bratislava-Rača, dobrovoľní hasiči nám pomáhajú schránkovať letáky, oznamy a upozornenia. Takto lepia nálepky s upozornením na nosenie rúšok po bytových domoch v celej Rači.

IMG-20200322-WA0025

Ďakujeme DHZ/DHZO Bratislava-Rača za ich pomoc. Ak ich niekde uvidíte, prosím, rešpektujte ich pokyny, robia to pre zdravie vás, aj všetkých ostatných. Ďakujeme.
 

 

BVS reaguje na hrozbu koronavírusu. Bezplatné testovanie vzoriek vody sa presúva

Obrázok ku správe: BVS reaguje na hrozbu koronavírusu. Bezplatné testovanie vzoriek vody sa presúva
20.03.2020 - Oznamy

Vážení občania, Bratislavská vodárenská spoločnosť reaguje na hrozbu šírenia koronavírusu a ruší, prípadne presúva spoločenské akcie organizované BVS. Testovanie kvality vody z domácich studní, sa presúva na neurčito. Po tom, ako boli z preventívnych dôvodov už v minulosti obmedzené exkurzie do technických objektov BVS, oddnes vodárne zastavili aj organizované exkurzie do Vodárenského múzea.

K vzniknutej situácii pristupujeme zodpovedne a podnikli sme všetky preventívne opatrenia, aby sme pri spoločenských podujatiach ochránili verejnosť aj našich zamestnancov pred šírením vírusu,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. Bratislavská vodárenská spoločnosť zároveň už v uplynulých týždňoch realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový personálny režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva. Zamestnanci BVS, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

Medzi ľuďmi obľúbené testovanie vody zo studní aj s tohtoročnou novinkou, zľavou na rozšírené testy, nie je zrušené, ale iba presunuté. Definitívne rozhodnutie, kedy bude táto akcia prebiehať, bude možné určiť až v závislosti od ďalšieho vývoja situácie v súvislosti s koronavírusom. BVS bude o novom termíne informovať verejnosť štandardnou cestou a cez sociálne médiá.

Darujte látky na šitie rúšok

Obrázok ku správe: Darujte látky na šitie rúšok
19.03.2020 - Oznamy

Od piatku, 20. marca budeme počas pracovných dní v podateľni Miestneho úradu na Kubačovej 21 zbierať látky na šitie rúšok. Milé Račanky a Račania,

MiÚ Bratislava-Rača začína zber textilných materiálov, aby sme mohli v najbližších dňoch rozbehnúť šicie centrum. Preto vás prosíme o pomoc. 

Aké látky potrebujeme?

 • materiál: 100% bavlna
 • farba: najlepšie biela alebo svetlé farby
 • hrúbka/gramáž: postačí bežná bavlnená látka, z akej sa šijú bavlnené posteľné plachty alebo posteľná bielizeň 
Príprava: materiál MUSÍ BYŤ čerstvo opraný, ožehlený (s rúškom na tvári), zabalený do plastového vrecka alebo tašky

Vhodné látky: posteľná bielizeň z hladkej bavlny, posteľné plachty z hladkej, nepružnej bavlny

Nevhodné látky: flanel, závesy, hrubé látky, staré preležané materiály, z ktorých sa práši alebo sa rozpadávajú pri manipulácii, riedko tkané textílie atď

Malá pomôcka:
Ak sa neviete rozhodnúť, či je látka vhodná: Predstavte si, že rúško z tej látky máte na tvári niekoľko hodín a odpovedzte na otázku, či je to príjemné a pohodlné.
 
Zároveň vás chceme poprosiť – ak máte k dispozícii – aby ste nám poskytli aj zaväzovacie, upevňovacie materiály ako klobúková guma, bielizňová biela guma, keprovka 100% bavlna, atď.
 
Oprané, vyžehlené a zabalené látky môžete nechať pri vstupe do miestneho úradu Kubačova 21 v piatok 20. 3. a v pondelok 23. 3. od 8:00 - 12:00.

Látky uložte vľavo vo vyhradenom označenom priestore. Prosím vzhľadom na aktuálnu situáciu, nechytajte dvere (budú otvorené) a nevstupujte do priestoru podateľne a chráňte naše zamestnankyne.  

Zároveň vyzývame aj dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť s nasledujúcimi činnosťami:
 • Strihanie jednotných formátov rúšok
 • Žehlenie
 • Šitie
 • Finalizácia produktov
Pre žehlenie a šitie budeme potrebovať nielen vašu fyzickú pomoc, ale aj použitie vlastných prostriedkov. Ak sa chcete pridať, tak vyplňte dotazník http://bit.ly/racasipomaha
 
Ďakujeme za vašu pomoc a ústretovosť! Spoločne to zvládneme.
 

Aktuálne informácie o ochorení COVID-19 môžete sledovať na www.korona.gov.sk

Obrázok ku správe: Aktuálne informácie o ochorení COVID-19 môžete sledovať na www.korona.gov.sk
18.03.2020 - Oznamy

Vláda Slovenskej republiky spustila nový informačný portál o koronavíruse. Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 tak nájdete na webovej stránke www.korona.gov.sk Všetky dôležité informácie týkajúce sa obmedzení  a prevencie pred šíriacim sa koronavírusom teraz nájdete na webe Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva, či na stránke Ministerstva vnútra. Pre najpodstatnejšie informácie pre občanov bol vytvorený nový vládny web www.korona.gov.sk  
 
K informovanosti občanov slúži aj facebooková stránka Hoaxy a povody – Polícia SR, kde nájdete aktuálne sa šíriace dezinformácie a hoaxy, ktoré môžu vyvolať strach, no nie sú ničím podložené a zavádzajú občanov. 
 
Odporúčame  vám aj stiahnuť si novú aplikáciu, ktorá má varovať občanov pred nákazou a posielať aj oznámenie o výsledku testov.  Používatelia aplikácie ZostaňZdravý môžu anonymne využívať funkcionality, vďaka ktorým sa vyhnú koronavírusu vo svojom okolí.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »