Aktuality


Bezplatná právna poradňa pre Raču opäť 23. januára

Obrázok ku správe: Bezplatná právna poradňa pre Raču opäť 23. januára
18.01.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať v stredu 23. januára v čase od 15 do 17 hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici. Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie. 
Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nezaoberá trestným právom
Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie.
Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery. 
Do poradne nie je potrebné sa vopred nahlasovať, záujemcovia sú vybavovaní v poradí, v akom prišli do poradne.
Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade vždy každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15 do 17 hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici. 

Nasledujúca právna poradňa bude 6. februára 2019.

Divadelný pondelok: Oko za oko

Obrázok ku správe: Divadelný pondelok: Oko za oko
16.01.2019 - Podujatia

MČ Bratislava-Rača a Teatro Colorato pre Vás pri príležitosti Divadelného pondelka pripravili hravú komédiu OKO ZA OKO
William Shakespeare 11. februára o 19:00 hod. v NKD.
Inscenácia plná pohybu, humoru, farieb a skvelých kreácií v podaní mladých talentovaných hercov. Napínavá komédia s aktuálnym posolstvom o rozličných tvárach pokrytectva a dôsledkoch zneužitia moci. Jedinečný spôsob ako priblížiť Shakespeara divákovi.
Inscenácia bola okrem domácich javísk s veľkým úspechom uvedená aj vo Francúzsku na SHAKESPEARE FESTIVAL 2010 v Tournon-sur-Rhône.
 
Účinkujú: Přemysl Boublík, Elena Kolek – Spaskov, Juraj Ďuriš, Martin Križan, Gabriel Tóth/Richard Blumenfled
Dĺžka predstavenia je 90 min. bez prestávky.
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
11.2.2019, 19.00 h, vstupné: 4,00 €
Predpredaj vstupeniek: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc.č.8, dana.olvecka@raca.sk.
Predaj vstupeniek aj priamo v deň konania predstavenia.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Bérešov memoriál

Obrázok ku správe: Bérešov memoriál
16.01.2019 - Podujatia

V sobotu 19.01.2019 občianske združenie Klub priateľov futbalu Kengura v spolupráci s FK Rača a MČ Bratislava Rača, organizuje 7.ročník Bérešovho memoriálu (nášho mládežníckeho hráča a trénera).

Medzinárodný turnaj v športovej hale na Junáckej 6 (vedľa Polusu) začína o 9:00. Účasť je tradične výborná, príďte povzbudiť naše tímy a sledovať kvalitný mládežnícky futbal.

FK Rača

Stránkové hodiny správcu cintorína

Obrázok ku správe: Stránkové hodiny správcu cintorína
16.01.2019 - Oznamy

Milí Račania, pozrite si stránkové hodiny správcu cintorína v prvom polroku tohto roka.

O dotácie možno požiadať do 28. februára 2019

Obrázok ku správe: O dotácie možno požiadať do 28. februára 2019
16.01.2019 - Oznamy

Do 28. februára 2019 môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača. Môžu požiadať o dotácie za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy a podobne v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a č. 5/2018. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je neporušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v predchádzajúcom kalendárnom roku pred podaním žiadosti o dotáciu.

Všetky informácie vrátane úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 ako aj potrebné tlačivá nájdete na  https://www.raca.sk/poskytovanie-nenavratnych-dotacii/.

Lehota na doručenie žiadosti (28.02.2019) je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty žiadosť osobne doručí do podateľne miestneho úradu mestskej časti alebo sa žiadosť odovzdá na poštovú prepravu.

OZNAM - obmedzenie otváracích hodín v knižnici

Obrázok ku správe: OZNAM - obmedzenie otváracích hodín v knižnici
15.01.2019 - Oznamy

Miestna knižnica na Žarnovickej ul. v Rači bude dňa 17.1.2019 otvorená od 13.00 h do 18.00 h z dôvodu školenia.
Ďakujeme za pochopenie.

Snežná brigáda na Hubeného

Obrázok ku správe: Snežná brigáda na Hubeného
15.01.2019 - Oznamy

V sobotu 12.01.2019 sa hráči, tréneri FK Rača a rodičia detí zúčastnili brigády na školskom ihrisku s umelou trávou na Hubeného. Cieľom bolo stiahnuť mimo hracej plochy 30 cm vrstvu snehu tak, aby sa na ihrisku dalo trénovať. Po hodinke intenzívnej práce a po premiestnení pár metrov kubických snehu mimo plochu sa cieľ podarilo naplniť.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, určite mali dobrý pocit z odvedenej práce a z konečného výsledku. Od 14.01.2019 môžu opätovne umelú trávu využívať naše družstvá prípraviek, muži ŠK Krasňany a deti z blízkeho okolia. Teda pokiaľ opäť nenasneží, ale to bude iný príbeh a iná brigáda.

Milan Adámek
 

Tanečné zábavy

Obrázok ku správe: Tanečné zábavy
14.01.2019 - Podujatia

Milí Račania, srdečne vás pozývame na tanečné zábavy, ktoré sa konajú dvakrát za mesiac v Nemeckom kultúrnom dome.

Nové číslo Račianskeho výberu - január

Obrázok ku správe: Nové číslo Račianskeho výberu - január
11.01.2019 - Oznamy

Milí Račania, práve vyšlo prvé číslo Račianskeho výberu v tomto roku. Už čoskoro sa naň môžete tešiť vo svojich schránkach. Dočítate sa v ňom ako sme v Rači oslávili vianočný čas, aké sú priority a aj obľúbené miesta našich nových poslancov a aké kultúrne podujatia môžete v tomto mesiaci navštíviť. 

Príjemné čítanie.

Kompletné číslo nájdete TU.

Výzva pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení

Obrázok ku správe: Výzva pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení
10.01.2019 - Oznamy

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín

upozornenie výrub stromov

Mimoriadne zastupiteľstvo o územnom pláne zóny Krasňany bude 29. januára

08.01.2019 - Oznamy

Mestská časť obdržala na základe podnetu obyvateľov protesty okresného prokurátora Bratislava III, ktorými žiada zastaviť celý proces obstarávania územného plánu zóny Krasňany. Na základe toho bude 29. januára 2019 zvolané mimoriadne zastupiteľstvo Bratislava-Rača od 16,00h. v Nemeckom kultúrnom dome, kde sa poslanci vyjadria k predmetným protestom prokurátora.

Použitý olej môžete odovzdávať na miestnom úrade

07.01.2019 - Oznamy

Zberný dvor Pri Šajbách v Mestskej časti Bratislava - Rača, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť OLO a.s. Bratislava bude zatvorený do 15.04.2019. Vzhľadom k tomu, nebude možné do uvedeného dátumu odovzdávať odpad - jedlé oleje a tuky zaradené podľa prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR  č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové číslo 200 125 – ostatný odpad.

Tento odpad (použitý kuchynský olej) bude možné od 8.1.2019 odovzdať do hnedých zberných nádob v budove Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Rača  na Kubačovej ulici 21 (vpravo od vchodu pred oddelením životného prostredia).
 
Za pochopenie ďakujeme.
 

                                            Oddelenie ŽP

Program pre seniorov

Obrázok ku správe: Program pre seniorov
07.01.2019 - Oznamy

Pozývame vás na prednáška o tom, že nikdy nie je neskoro začať niečo nové a na Čaj o piatej v SNG. Prednáška „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové“
15.1.2019 o 15:15
Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava
Vstup voľný 
PaedDr. Janka Chládecká,PhD.
Vzdelávanie ako aktívne trávenie voľného času prináša nielen nové vedomosti ale aj radosť. 
Séria nových prednášok ,,Nikdy nie je neskoro začať niečo nové“ v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou / UTV Bratislava.
Vzdelávanie ako aktívne trávenie voľného času prináša nielen nové vedomosti ale aj radosť. Dozvieme sa aj o možnostiach cvičenia „Zumba gold“. Prednáša: PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

nieco-nove_prednaska_prednaska_940_350
 
 
Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň
29.01. 2019  17:00 
Cafe Berlinka Budova SNG, Námestie Ľ. Štúra Bratislava.
Vstup voľný
Aj v novom roku Vás učiteľ tanca Juraj Komora roztancuje na Tančiarni, ktorú pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ. Cafe Berlinka a jej príjemné prostredie sa už teší na Vašu pozitívnu energiu.

tanciaren_januar_940_350_2019
 

Zisťovanie štatistického úradu

Obrázok ku správe: Zisťovanie štatistického úradu
07.01.2019 - Oznamy

Štatistický úrad Slovenskej republiky zrealizuje v období od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019 zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Prosíme vás o spoluprácu.

Global Village 2019 - Keď svet príde za tebou

Obrázok ku správe: Global Village 2019 - Keď svet príde za tebou
07.01.2019 - Oznamy

Global Village je podujatie organizované neziskovou organizáciou AIESEC s cieľom prezentovania kultúr a krajín našich zahraničných stážistov. Zahraniční stážisti sú učastníkmi projektu Educate Slovakia. Global Village, každoročné podujatie medzinárodnej organizácie AIESEC, bude spájať kultúry z rôznych kútov sveta aj v roku 2019. Oficiálne zakončuje projekt Educate Slovakia, ktorý prebieha počas januára na základných a stredných školách na Slovensku. Akcia prebehne 3. februára 2019 v Bratislavskom KC Dunaj.

Global Village je oslavou odlišných kultúr, tešiť sa môžeme na jedlo, hudbu a zvyky z najrôznejších národností. Inak povedané, podujatie je zamerané na búranie stereotypov a predsudkov voči ľuďom iných národností, krajín, kultúr a náboženstiev. Atmosféru svetových rozmerov vytvárajú dobrovoľníci, zahraniční participanti projektu Educate Slovakia, ktorí pricestujú v roku 2019 z Indonézie, Kyrgyzstanu, Azerbajdžanu, Egyptu, Brazílie, Malajzie, Číny, Turecka, Thajska a ďalších krajín. Cieľom tohto projektu je snaha o zlepšenie kultúrneho porozumenia neformálnou a hravou cestou komunikáciou v angličtine. Prispieva tak k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja cez prínos k cieľu čislo 4 – Kvalitné vzdelávanie. Ciele udržateľného rozvoja predstavujú 17 Globálnych cieľov, ktoré boli podpísané krajinami Organizácie Spojených Národov. Organizácia AIESEC v spolupráci s OSN si tieto ciele adoptovala a aktívne prispieva k ich naplneniu.
 
o AIESEC
AIESEC je medzinárodná organizácia, ktorá je jednou z najväčších platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíja novú generáciu lídrov a spája ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami. Poskytuje mladým ľuďom platformu, kde môžu rásť, získavať skúsenosti a popri vytváraní pozitívneho dopadu na spoločnosť môžu objaviť, čo ich baví a na čom im záleží.
 
Kontakt:  
GV OC Communiation - Annamária Kupcová : annamaria.kupcova@aiesec.sk
 

Súbory na stiahnutie

Vyjadrenie k cyklotrase na Peknej ceste

21.12.2018 - Oznamy

Na Peknej ceste je naozaj cyklotrasa navrhnutá, no nie je dokončená, pretože je potrebná úprava projektu vzhľadom na dopravnú situáciu na Peknej ceste. Nakoľko už nie je možné vyznačiť vodorovné dopravné značenie kvôli klimatickým podmienkam, dokončenie odhadujeme v druhom kvartáli roku 2019.
Momentálne bez zvislého dopravného značenia a riadne vyznačeného cyklistického pruhu, cyklotrasa nie je platná.

Magistrát hlavného mesta

Futbalový klub FK Rača a OZ Kengura prajú šťastné sviatky všetkým

Obrázok ku správe: Futbalový klub FK Rača a OZ Kengura prajú šťastné sviatky všetkým
21.12.2018 - Oznamy

Račanom 2019

V Rači končí predajňa cestovných lístkov

Obrázok ku správe: V Rači končí predajňa cestovných lístkov
21.12.2018 - Oznamy

Dňom 31.12.2018 ukončí DPB prevádzku predajne cestovných lístkov v Rači.

Pre obyvateľov Rače, ktorí využívali služby tejto predajne, odporúčame nasledovné možnosti nákupu cestovných lístkov:
 
Papierové cestovné lístky na jednu cestu a denné cestovné lístky je možné zakúpiť si v predajných automatochna zastávkach električiek, najbližšie sú umiestnené na zastávke Cintorín Rača, ktorá je priamo oproti predajni.

Elektronické cestovné lístky na jednu cestu a denné cestovné lístky je možné zakúpiť si priamo vo vozidlách; na takýto nákup je potrebné byť vlastníkom bezkontaktnej čipovej karty - viac informácií nájdete na našej web stránke.

Elektronické cestovné lístky na jednu cestu a denné cestovné lístky je možné zakúpiť si aj prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK.

Cestovné lístky je možné zakúpiť si aj prostredníctvom prémiovej SMS správy. SMS lístok platí len vo vozidlách DPB.

Predplatné cestovné lístky a dobitie kreditu elektronickej peňaženky je možné zrealizovať cez internet prostredníctvom eShopu vydavateľa karty.

Predplatné cestovné lístky je možné zakúpiť si na každej železničnej stanici. Pokladňa na ŽST Bratislava-Rača je otvorená denne od 04:00 do 23:20 s prestávkou v pracovných dňoch medzi 11:45 a 12:15 a počas voľných dní medzi 11:20 a 12:45. 

Predplatné cestovné lístky a dobitie kreditu elektronickej peňaženky je možné zrealizovať aj prostredníctvom multifunkčného automatu vo vestibule ŽST Bratislava-Vinohrady. Vestibul je otvorený denne od 04:00 do 00:10.

Držitelia čipových kariet vydaných DPB si môžu zakúpiť predplatný cestovný lístok alebo dobiť kredit elektronickej peňaženky aj na všetkých poštách v Bratislavskom kraji. Najbližšia pobočka Pošty sa nachádza na Čachtickej 25, asi 160 metrov od predajne DPB. Otvorená je v pracovných dňoch 07:30-12:00, 12:30-18:30 a v sobotu 08:00-11:00.

Dobitie kreditu elektronickej peňaženky je možné aj v regionálnych autobusoch Slovak Lines. Všetky regionálne linky IDS BK prechádzajúce cez Raču zastavujú na zastávke Trávna.

Predaj a zmeny v čipových kartách možno vybaviť len na predajných miestach. Najbližšie predajné miesto DPB sa nachádza v Gaštanovom hájiku, v blízkosti železničnej stanice Bratislava-Vinohrady.


Zdroj: https://www.idsbk.sk/oznamy/18122014410001pcr1-predajna-dpb-v-raci-konci/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »