Aktuality


Ponúkame pomoc pri jarnom upratovaní

Obrázok ku správe: Ponúkame pomoc pri jarnom upratovaní
18.03.2019 - Oznamy

Mestská časť rada pomôže aktívnym občanom s odstránením odpadu po jarnom upratovaní, či požičia náradie na jeho vykonanie. Obyvatelia, ktorí sa rozhodli skrášliť si svoje okolie a chcú sa vrhnúť na jarné upratovanie alebo sa už vrhli a nevedia, čo s odpadom, sa môžu obrátiť na miestny úrad Oddelenie životného prostredia a dopravy a nahlásiť odvoz odpadu na email matus.cupka@raca.sk. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj požičanie náradia. Do emailu uveďte presné miesto a o aký druh pomoci máte záujem (odvoz nazbieraného odpadu alebo požičanie náradia, alebo obe).

Tešíme sa, že sa naši obyvatelia aktívne zapájajú a nie je im ľahostajné ich okolie.

Zberný dvor a zelený taxík začnú opäť fungovať od 15. apríla, viac informácii o týchto službách nájdete
na https://www.raca.sk/zivotne-prostredie/.
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo

Obrázok ku správe: Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo
14.03.2019 - Oznamy

V sobotu 30. marca nás čaká druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postúpila Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Pozrite si zoznam okrskov, kde môžete voliť a informácie o voľbách.

Volebné okrsky

okrsky

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Vydanie hlasovacieho preukazu:

Emailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je:
Jarmila.durikova@raca.sk
tel. kontakt 02/49 11 24 62
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Ďuríková

Námietková kancelária
  
Vydávanie hlasovacích preukazov je každý pracovný deň v úradných hodinách na miestnom úrade, Kubačova 21, pre prvé kolo kancelárie číslo 46 a 47, pre druhé kolo kancelária číslo 46.
Posledný termín vydávania hlasovacích preukazov pre prvé kolo voľby prezidenta SR je 15.3.2019 do 12.00 hod. (v úradných hodinách).
Posledný termín vydávania voličských preukazov pre druhé kolo voľby prezidenta SR je 29.3.2019 do 12.00 hod. (v úradných hodinách).
Zasielanie hlasovacích preukazov poštou a to listovou zásielkou „doporučene do vlastných rúk“ je pre prvé kolo do 28.2.2019 a pre druhé kolo do 14.3.2019.

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je         zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
výkon trestu odňatia slobody,
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej formetak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
elektronickytak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.
 
V
Spôsob hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
http://www.minv.sk/?prezident-info1

Zdroj foto: webnoviny.sk
 

Týždeň komédie v MDPOH

Obrázok ku správe: Týždeň komédie v MDPOH
13.03.2019 - Podujatia

Súhrn najlepších slovenských a českých komédií, za ktorými by ste museli cestovať do Hradca Králové, Brna, Prahy, Žiliny, Trnavy či Nitry! Na prelome marca a apríla sme pre divákov pripravili šesť komédií z repertoárov slovenských a českých divadiel  v podaní vynikajúcich slovenských a českých hercov. Štvrtý ročník Týždňa komédie však neponúka len prvoplánové komédie, ale aj príbehy, ktoré sú bolestne pravdivé, trpko-smiešne a občas až mrazivé.
 
Bez bab! Aneb kutloch - Kristof Magnusson
Klicperovo divadlo, Hradec Králové
 
28.3. l štvrtok l 19.00
Réžia: Jan Sklenář
Účinkujú: František Staněk, Josef Čepel­ka, Filip Richtermoc, Jan Sklenář
Súčasná komédia islandsko-nemeckého dramatika o nákupnom centre a manželoch „na úteku“ alebo ako sa dá prežiť nakupovanie s drahou polovičkou?

 klicperovo divadlo
Zdroj foto: Klicperovo divadlo, Hradec Králové
 

Jméno - Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière
Městské divadlo Brno
29.3.| piatok | 19.00
Réžia
: Petr Gazdík
Účinkujú: Alena Antalová, Viktor Skála, Jakub Uličník, Martin Havelka, Viktória Matušovová
Ako dokáže jeden vtip rozvrátiť rodinné i priateľské vzťahy.

 městské divadlo brno
Zdroj foto: Městské divadlo Brno
 
 
Kanibalky: Soumrak samců - David Drábek
Městská divadla pražská, Praha
30.3.| sobota | 19.00
Réžia: David Drábek
Účinkujú: Vanda Hybnerová, Jiří Hána, Petra Tenorová, Eva Leinweberová, Petr Konáš, Radim Kalvoda, Stanislav Lehký, Tomáš Havlínek, Pavel Juřica
Magická detektívka Davida Drábka rozoberá sociálne siete, genderovú problematiku, xenofóbiu a roztrpčenie nad domácou politickou situáciou.

 Městské divadlo pražská
Zdroj foto: Městská divadla pražská, Praha
 
 
A je tu zas - Timur Vermes
Mestské divadlo Žilina
31.3.| nedeľa | 19.00
Réžia:  Filip Nuckolls
Účinkujú: Jaroslav Kysel, Ján Dobrík, Michal Koleják, Braňo Bačo, Ivana Kubáčková, Iveta Pagáčová, Tajna Peršić, Anna Nováková, Boris Zachar
Drsná satira o tom, čo by sa stalo, keby ožil Adolf Hitler a stal sa mediálnou celebritou.

mestské divadlo Žilina
Zdroj foto: Mestské divadlo Žilina
 

Rodinný parlament - Cristina Clemente
Divadlo Jána Palárika, Trnava
1.4.| pondelok | 19.00
Réžia: Juraj Bielik
Účinkujú: Petra Blesáková, Martin Kochan, Vladimír Jedľovský, Tatiana Kulíšková, Michal Jánoš
Čo sa stane, ak aplikujeme princípy parlamentnej demokracie na bežnú rodinu? Môže rodina fungovať ako štát?
 
divadlo ján palárika
Zdroj foto: Divadlo Jána Palárika, Trnava
 
 
Testosterón - Andrzej Saramonowicz
Divadlo Andreja Bagara, Nitra
2.4.| utorok | 19.00
Réžia a hudobný dramaturg: Peter Mankovecký
Účinkujú: Ivan B. Vojtek, Martin Fratrič, Martin Nahálka, Juraj Hrčka, Marcel Ochránek, Martin Šalacha / Milan Ondrík, Peter Kadlečík
Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia o ženách.

 divadlo andreja bagara
Zdroj foto: Divadlo Andreja Bagara, Nitra
 
 
Viac informácií na www.mdpoh.sk.
 

 

Zber starých spotrebičov bude 13. apríla

Obrázok ku správe: Zber starých spotrebičov bude 13. apríla
11.03.2019 - Oznamy

V sobotu 13. apríla 2019 obyvateľom Rače bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. AKO NA TO?

1. Najneskôr do 10. apríla 2019 kontaktujte Miestny úrad Bratislava–Rača:
 počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4911 2435
 non-stop e-mailom na: anna.kristinova@raca.sk

2. Nahláste nasledovné údaje:
 druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
 meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk.

4. V deň zberu 13. apríla 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:
 Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači,
neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak
k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
 Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami
nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
 Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených
adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
 Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme!

Mestská časť Bratislava – Rača informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Račištorfský bál - 13. ročník

Obrázok ku správe: Račištorfský bál - 13. ročník
11.03.2019 - Kultúra

Kalendár bohatých kultúrnych podujatí otvorila mestská časť svojím najprestížnejším podujatím, akým račiansky bál bezpochyby je. V poradí už 13. ročník Račištorfského bálu predstavoval pre stopäťdesiat plesajúcich hostí v sobotu 26. januára opäť nezabudnuteľný večer. Pri vstupe vítal elegantné páry hostiteľ večera, novozvolený starosta Michal Drotován  s partnerkou. Toto prestížne podujatie si nenechali ujsť hostia z neďalekých Vajnor, novozvolený starosta Michal Vlček s manželkou Soňou, viceprimátorka Sv. Jura Mariana Fiamová s partnerom, viceprimátorka Rače Lenka Antalová Plavuchová s manželom, a plesajúcich hostí prišiel pozdraviť aj primátor Bratislavy, Matúš Vallo. Z račianskych miestnych poslancov sa prišli zabaviť Róbert Pajdlhauser, Marián Vulgan, Ján Polakovič, či Peter Pilinský, poslanec za BSK a hl. mesta BA.

Téma plesu „retro návraty“ navodila už pri vstupe do sály tú správnu atmosféru. S výzdobou v štýle 80-tych rokov sa úspešne popasovala firma Grey Parafina, za ktorou stojí šikovná Jana Findlová z Rače. Aj plesové menu bolo v znamení nostalgie, veď už len predjedlo, chrenová šunková rolka, aperitív vermut, či dezert francúzsky krémeš vyčarili mnohým úsmev na tvári.
Sobotný večer dýchal bohatým kultúrnym programom. V úvodnej choreografii sme si s Tanečným klubom Desiree by H&T v skladbe Living for love zaspomínali na Madonnu. Dievčatá, ktoré trénuje Lucka Maníková, vystúpili bez nároku na honorár, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ich výkon by im mohli závidieť aj profesionálky.

Tanečníci z UNI DANCE klubu predviedli nielen „Snežný valčík“, ale aj ukážky latinsko-amerických a štandardných tancov. Štandardné tance zatancovali Tauke Turebekov a Sofia Imbondo, 2-násobní  majstri  Slovenska v kategórii do 21 rokov, štvrťfinalisti Majstrovstiev sveta 2018. Reprezentačné nádeje slovenského tanca, Archip Tuchkov a Táňa Ryabtseva, finalisti Majstrovstiev Slovenska v kategórii do 15 rokov, predviedli latinsko-americké tance.

Hlavnou hviezdou račianskeho bálu bola legendárna Beáta Dubasová, s ktorou si jej najznámejšie hity nadšene spievali takmer všetci plesajúci. Hodinku pred polnocou návštevníkov potešil svojimi nestarnúcimi melódiami 15-členný Taste of Brass Orchestra. O plný parket a o vynikajúcu náladu sa počas večera okrem moderátora Romana Bomboša starali aj kapela Anka  Repková & Band a DJ Kosťo. Mnohí hostia vo veľkom využívali aj možnosť „nechať sa zvečniť“ a vziať si so sebou fotografie ako pamiatku či spomienku na nezabudnuteľný večer. Cateringové služby a bufet nám aj tento rok na jednotku s hviezdičkou zabezpečovala firma P&P FULL  SERVICE. Veľkým lákadlom bola aj atraktívna a bohatá tombola, v  ktorej sa vďaka našim verným reklamným partnerom nachádzalo 25 skutočne veľmi hodnotných a  krásnych cien.

Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami opäť na budúci rok!

Katarína Dobiášová, odd. kultúry

Fotky si môžete pozrieť TU.

Račianski vinári:
Miloš Máťuš
Dušan Žitný
Ivan Holík
Eduard Brychta
Jozef Štibrány
František Krajčirovič
Ľubica Lednárová
Augustín Zacharda
Lukáš Hulanský
Karol Križanovič
Karol Švec
Rudolf Rakyta
Daniel Benkovič
 
Novomestský vinár:
Juraj Vladár

 

Celoplošná jarná deratizácia

Obrázok ku správe: Celoplošná jarná deratizácia
11.03.2019 - Oznamy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26 v y z ý v a n a v y k o n a n i e
celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2019 do 31.05.2019.
a) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vo vlastníctve obcí;

b) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie;

c) fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.
 
Odôvodnenie:
Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona v y k o n á v a j ú  všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.
Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat - a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie.
Aby sa premnoženiu hlodavcov predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov.
Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia - vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
 

Narcis tour skupiny Fragile

Obrázok ku správe: Narcis tour skupiny Fragile
11.03.2019 - Podujatia

Pozývame vás na vystúpenie skupiny Fragile pri príležitosti Dňa narcisov 30. apríla o 19:00 v Nemeckom kultúrnom dome. Vstupné 14 eur v predpredaji na Ticketportal alebo na MÚ Rača.

Poďte na výlet do čarovného Toskánska

Obrázok ku správe: Poďte na výlet do čarovného Toskánska
11.03.2019 - Oznamy

Milí Račania, v nadväznosti na vaše žiadosti zorganizovať spoločný výlet Račanov do Toskánska, sme pre vás pripravili výlet do čarovného Toskánska v termíne 13. - 18. 5. 2019. Termín: 13.-18.5.2019 (18.5. príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách)
Hotel: Alcide****, Poggibonsi https://www.hotelalcide.com/en/

Prihlásiť sa môžete na https://goo.gl/forms/BoAOgdQbNCKmkWgH3 do 22.3.
 
Cena (kalkulovaná pri obsadenosti 44 miest):
452 EUR/os. v dvojlôžkovej izbe
110 EUR/os. príplatok za jednolôžkovú izbu
70 EUR/os. doplatok za 4 večere
28 EUR/os. vstup do galérie Uffizi vo Florencii
23 EUR/os. kumulatívna vstupenka vo Florencii (Dom + kupola, Baptisterium, Domske múzeum)
 
V cene zájazdu je zahrnuté:

  • Ubytovanie na 4 noci v hoteli Alcide v dvojlôžkovej izbe s raňajkami
  • Doprava autokarom podľa programu
  • Ochutnávka vína
  • Sprievodcu CK Satur
 
V cene nie je zahrnuté:
  • Cestovné poistenie
  • Vstupy do pamiatok
  • Miestna taxa 2 EUR/os. noc (platí sa na mieste)
 
Program zájazdu:
 
1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (z Bratislavy o 07:00 h), tranzit cez Rakúsko, ubytovanie v toskánskom mestečku Poggibonsi, fakultatívne večera.
 
2. deň: Po raňajkách odchod do umeleckej metropoly sveta - Florencie, kde strávime celý dnešný deň. Prejdeme sa historickým centrom, prehliadneme si Dóm, Palazzo Vecchio na námestí Piazza della Signoria so sochou Dávida od Michelangela, Medicejskú kaplnku a známy most Ponte Vecchio s množstvom tradičných zlatníctiev. Naskytne sa nám možnosť navštíviť známu obrazovú galériu Uffizi, prípadne využiť individuálne voľno na posedenie pri kávičke. Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.
 
3. deň: Raňajky, odchod do Pisy, kde nám sprievodca pri pešej prehliadke poukazuje jej dominanty - námestie Piazza dei Miracoli (pamiatka UNESCO) so svetoznámou Šikmou vežou, Baptistériom a Dómom. Ďalej sa presunieme do rodiska G. Pucciniho, historického mesta Lucca, kde si prezrieme námestia Piazza San Michele a Piazza Napoleone, katedrálu, ako aj ďalšie zaujímavé miesta a pamiatky. Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.
 
4. deň: Po raňajkách sa presunieme do centra etruskej civilizácie - do mesta Voltera, presláveného ťažbou a spracovaním alabastru. Ďalej budeme pokračovať do malebného stredovekého mestečka San Gimignano, živej kulisy historických filmov. Pri prehliadke spoznáme Dóm, Baziliku di Santa Maria Assunta, Palazzo del Popolo, múzeum Civico a námestie Piazza della Cisterna, na ktorom okrem iného nájdeme aj zmrzlináreň Dondoli – niekoľkonásobného svetového víťaza vo výrobe tejto mrazenej pochúťky. Prehliadku zakončíme návštevou toskánskych viníc, spojenou s ochutnávkou vín z oblasti San Gimignano. Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.
 
5. deň: Po raňajkách sa vydáme do stredovekého toskánskeho mesta Siena na prehliadku jej malebného historického centra - spoznáme Palazzo Publico s vežou Torre del Mangia vysokou 88 m, odkiaľ je prekrásny výhľad na slávne námestie Piazza del Campo. V popoludňajších hodinách odchod na Slovensko.
 
6. deň: V ranných hodinách návrat na Slovensko.


 

Prianie k MDŽ

Obrázok ku správe: Prianie k MDŽ
08.03.2019 - Oznamy

Všetkým ženám prajeme všetko najlepšie k ich krásnemu sviatku. História Medzinárodného dňa žien siaha až do roku 1908, je totiž pripomenutím štrajku 40-tisíc newyorských krajčírok. Bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. V roku 1975 sa rozhodlo na pôde OSN, že 8. marec bude oslavovaný ako oficiálny deň žien po celom svete. Tento deň bol určený na základe jeho historického významu pre boj za práva žien a nemá slúžiť iba na rôzne spomienkové akcie, no má aj bilancovať predchádzajúce obdobia, zdôrazňovať, že stále sú krajiny, v ktorých ženy nemajú ani základné práva a navrhovať riešenia, ako postavenie žien v spoločnosti skvalitňovať. Medzinárodný deň žien je tiež udalosťou, pri ktorej sa otvárajú ďalšie kontroverzné témy, ktoré majú ženy v spoločnosti absolútne zrovnoprávniť. 
         
Na tento sviatok nezabudli ani na Miestnom úrade v Bratislave-Rači, kde zástupcovia mužských kolegov ocenili prácu žien odovzdaním kytičky kvetov.
 

OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu

Obrázok ku správe: OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu
08.03.2019 - Oznamy

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prosí správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu. K najčastejším príčinám nevykonania odvozu odpadu totiž patrí práve nesprístupnenie zberných nádob a stanovíšť zberných nádob. Najväčší počet nádob nie je sprístupnených najmä v mestských častiach Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Ružinov a Bratislava - Staré Mesto. Zabezpečenie sprístupnenia zberných nádob je, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov, povinnosťou správcu nehnuteľnosti.

Odvoz odpadu v Bratislave zabezpečuje 56 zberných vozidiel. Vyzbieraný odpad zo všetkých mestských častí odvážame do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, resp. na triediacu linku a všetky vozidlá musia prechádzať úsekmi s dopravným obmedzením niekoľkokrát denne. Aktuálne rozsiahle dopravné obmedzenia by predstavovali približne 1,5-2 hodinové zdržanie denne pre každé vozidlo, čo by spôsobilo nevykonanie odvozov podľa harmonogramu. V záujme zabezpečiť odvoz odpadu podľa stanoveného harmonogramu, čistotu a nepreplňovanie kontajnerov a z toho vyplývajúcich hygienických nedostatkov a zdravotných ohrozovaní obyvateľov (šírenie hlodavcov a hmyzu, zápach a podobne), spoločnosť OLO pristúpila, po dohode s hlavným mestom, k opatreniam v súvislosti s dopravnými obmedzeniami a posunu odvozov odpadu zo 06.00 hod. na 04.00 hod. ráno až do odvolania. Tento posun umožňuje našim vozidlám vykonať minimálne prvý odvoz odpadu do začiatku rannej dopravnej špičky. 

Touto cestou prosíme obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť, pochopenie a spoluprácu v súvislosti s prijatými opatreniami a vykonávaním odvozov odpadu počas dopravných obmedzení. Dopravnú situáciu denne monitorujeme, vyhodnocujeme a odvozy odpadov priebežne upravujeme. K pôvodnému harmonogramu odvozov sa vrátime hneď ako nám to dopravné obmedzenia umožnia.

V prípade akéhokoľvek podnetu, súvisiaceho s odvozom odpadu v hlavnom meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum OLO telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.
 

Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Obrázok ku správe: Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku
06.03.2019 - Oznamy

Pozývame Vás na seminár venovaný problematike dlhodobej starostlivosti na Slovensku, ktorý sa bude konať v Bratislave-Rači v hoteli Bivio 25. a 26. marca (pondelok, utorok). Prvý deň uvítame na stretnutí odbornú verejnosť a druhý deň je venovaný pre občanov, klientov zariadení sociálnych služieb a ich príbuzných.

Viac informácii k podujatiu a program nájdete v priloženej pozvánke.

Súbory na stiahnutie

Spoločnosť OLO hľadá do svojich radov vodičov zberových vozidiel

Obrázok ku správe: Spoločnosť OLO hľadá do svojich radov vodičov zberových vozidiel
05.03.2019 - Oznamy

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vypísala výberové konanie na vodičov zberových vozidiel. Uchádzačom ponúka priemerný hrubý mesačný príjem 1 578 Eur a ďalšie výhody. K nim patrí, napríklad, práca na plný úväzok na dobu neurčitú, náborový príspevok 500 Eur, jedenkrát ročne zvýšenie základnej mesačnej mzdy o 3%, nadštandardná výška príspevku na stravovanie aj počas dovolenky v sume 4,80 Eur/deň, či príplatky za nadčasy, víkendy a sviatky od 25% až do 100%. Spoločnosť bezplatne zabezpečí aktualizáciu vodičského oprávnenia, kvalifikačnej karty vodiča, zdravotnej a psychickej spôsobilosti a v prípade potreby aj zácvik so skúseným vodičom. Ďalšími bonusmi sú pravidelný výplatný termín, bezplatné očkovanie proti hepatitíde a chrípke, celoročný bezplatný pitný režim, či odmeny pri pracovných a životných jubileách.
 
Od uchádzačov sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C, dobré orientačné schopnosti, samostatnosť a spoľahlivosť. Uchádzači, ktorí zatiaľ nie sú držiteľmi požadovaných oprávnení, majú možnosť uchádzať sa o pozíciu závozníka a po získaní potrebných oprávnení požiadať o preradenie na pozíciu vodiča. V prípade záujmu o prácu v spoločnosti OLO, je potrebné obrátiť sa priamo na oddelenie personálnych služieb telefonicky na 02/50 110 133 v pracovné dni od 8:00 do 15:00, prípadne e-mailom na prokopova@olo.sk.  
 
V súčasnosti pracuje v OLO 398 zamestnancov, z toho 42 žien a 356 mužov, prevažne v robotníckych profesiách. Viac ako polovica zamestnancov pracuje v spoločnosti desať a viac rokov. Najviac zamestnancov (285) je vo veku od 31 do 55 rokov, najmenej (39) je vo veku do 30 rokov. 280 zamestnancov má stredné vzdelanie, 83 základné a 35 vysokoškolské vzdelanie. Priemerný vek zamestnancov je 44 rokov.
 
Viac informácií o spoločnosti OLO a aktuálne ponuky práce nájdete na www.olo.sk.  
 

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok bude 13. apríla

Obrázok ku správe: Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok bude 13. apríla
05.03.2019 - Oznamy

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 13.4.2019. Zber sa uskutoční na nasledovných miestach a za daných podmienok:

Jurkovičova ulica 8:00 – 9:00
Hubeného - parkovisko pri OD Jednota 9:10 – 10:00

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.
Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)


Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Karneval v stacionári

Obrázok ku správe: Karneval v stacionári
05.03.2019 - Podujatia

Aj v tomto roku klienti v dennom stacionári pre seniorov na Plickovej ulici 28. februára mali fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Už od rána sme sa spolu s našimi seniormi strojili do rôznych masiek plných fantázie ako napríklad šerif, tiger, pavúčia žena či vodník. Potom sme zahájili sprievod po celom stacionári a boli zavinšovať a zaspievať našim milým paniam kuchárkam, ktoré nám s láskou varia. Po sprievode sme sa občerstvili koláčikmi, ktoré sme si sami napiekli a voňavou kávou. Celé dopoludnie sme spievali, tancovali a na záver sme kultovo pochovali basu pod orgovánom pred naším denným stacionárom.
 

Nové číslo Račianskeho výberu - marec

Obrázok ku správe: Nové číslo Račianskeho výberu - marec
05.03.2019 - Oznamy

Milí Račania, nové číslo Račianskeho výberu už vyšlo, čoskoro ho nájdete vo svojich schránkach. Dočítate sa v ňom ako mestská časť rieši nedostatok kapacít v základných školách, kedy sú termíny zápisov do materských škôl aj 1. ročníka základnej školy alebo aké podujatia nás čakajú v tomto mesiaci.

Celé číslo nájdete TU

SPP bude vykonávať vonkajšiu inšpekciu vysokotlakových plynovodov

Obrázok ku správe: SPP bude vykonávať vonkajšiu inšpekciu vysokotlakových plynovodov
05.03.2019 - Oznamy

V mesiacoch marec až apríl 2019 pracovníci vykonávajúci práce v rámci merania a kontroly stavu vysokotlakového plynovodu budú vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza. Meranie sa vykonáva bez zásahu do pozemkov. Milí občania, preto vás prosíme o spoluprácu a umožnenie vstupu pracovníkom Corrocont kft. na svoje pozemky. 

Ďakujeme.

Súbory na stiahnutie

Festival Račania Račanom

Obrázok ku správe: Festival Račania Račanom
05.03.2019 - Podujatia

Prvá akcia svojho druhu v Rači od Račanov pre všetkých obyvateľov nielen z Rače! • Chceš spoznať aktivistov v tvojom okolí ?
• Chceš vedieť, čo všetko robia, robili a plánujú v Rači urobiť?
• Vieš, koľko aktivistov, OZtiek, nadácií či klubov je v Rači?
• Chceš svoje deti prihlásiť na krúžky či do klubu a nevieš kam?
• Chceš aj ty pomôcť Rači a nevieš ako?
• Rád by si spoznal ľudí, ktorí sú za mnohými skvelými akciami a projektami v Rači?
• Nevieš sa rozhodnúť, komu venovať svoje 2% z daní, ale chceš nechať svoje 2% v Rači?

Festival OZtiek, ktorý sme nazvali Račania Račanom je presne tá akcia, na ktorej musíš byť. Najlepšie aj s rodičmi, deťmi, susedmi a kamarátmi.

Už 9. MARCA v NEMECKOM KULTÚRNOM DOME v RAČI ťa privítajú tvoji susedia - Račania, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú najrôznejším oblastiam na zlepšenie života v Rači - od športu, voľnočasových aktivít, cez tradície, výchovu, vzdelávanie malých, veľkých i seniorov až životné prostredie, naše okolie a sledovanie práce úradníkov a politikov.
Čaká Vás mnoho skvelých ľudí,kopec zaujímavých informácií, kultúrny program, dielničky pre deti a workshopy.
Vítaní sú všetci, vstupné je zdarma.

Organizátori - účastníci:
OZ Priatelia Rače, OZ Stará jedáleň, OZ Račiansky vinohradnícky spolok, Račiansky spolok, RC Ráčik, OZ Malé Krasňany, OZ Rinzle, Raná starostlivosť n.o., BMX klub Rača, OZ Crazy jump, Cyklokoalícia, H&T dance company, Klub Out of box, Klub Ruiny, OZ Lasallian, OZ O nás, OZ Patchworkársky cech, PERUN oz, Slovenská asociácia Falun Gong, SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, ST Relax Rača, Jednota dôchodcov Rača, OZ Jeleň (Elimu)

Tanečné predstavenie o Marylin Monroe

Obrázok ku správe: Tanečné predstavenie o Marylin Monroe
05.03.2019 - Podujatia

Milí Račania, srdečne vás pozývame na tanečné predstavenie o živote Marilyn Monroe v podaní H&T Dance Company už tento piatok 8. marca o 19:00 hod v NKD.

Veselá cirkusová škola

Obrázok ku správe: Veselá cirkusová škola
05.03.2019 - Kultúra

Pozývame vás na zábavné popoludnie pre celú rodinu pod názvom Veselá cirkusová škola 31. marca o 16:00 v NKD. MČ Bratislava-Rača pozýva deti, mládež aj celé rodiny na zábavné popoludnie
Pripravte sa na bláznivý apríl - interaktívny zábavný program a cirkusový workshop pre celú rodinu CirKusKus: „Veselá cirkusová škola“.
 
Viete si predstaviť ako to vyzerá v cirkusovej škole? Pri učení musí byť v prvom rade zábava. Vtipné interaktívne predstavenie pre deti. Prostredníctvom žonglérskych a cirkusových zručností si naši klauni zopakujú s deťmi geometriu, matematiku či telesnú výchovu a hlavne všetkých rozosmejú.
 
CIRKUSOVÝ WORKSHOP - vyskúšajte si, aké to je byť cirkusantom. Naučíme vás roztočiť tanierik na paličke, žonglovať so šatkami či loptičkami, alebo dokonca chodiť po lane.
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača
31.3.2019, 16.00 h, vstupné: 2,00 €
Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad Rača, Kubačova 21, kanc. č. 8.
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania podujatia.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 

Ružová rozprávka pre všetky deti už túto nedeľu

Obrázok ku správe: Ružová rozprávka pre všetky deti už túto nedeľu
05.03.2019 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača a Divadlo SpozaVoza pre Vás pripravili rozprávku Ružová rozprávka 17. marca o 16:00 v NKD. Veselá rozprávka s pesničkami pod názvom Ružová rozprávka je o prasiatkach, ktoré hľadajú svoj domov. Hľadajú ho v rôznych krajinách (Amerika, Ázia, Afrika, Antarktída). Deti sa naučia rozpoznávať rôzne krajiny a zažijú s prasiatkami veľa humorných situácií.
 
Námet, réžia, hrajú:    Miro Mihálek a Róbert Švec
Scéna a bábky:          Miriam Horňáková
Vhodné pre diváka od 3 – 99 rokov.
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
17.3.2019, 16.00 h, vstupné: 2,00 €
Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad Rača, Kubačova 21, kanc.č. 8.
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Súbory na stiahnutie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »