Zber nebezpečného odpadu z domácností

Obrázok ku správe: Zber nebezpečného odpadu z domácností
08.09.2022 - Oznamy

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok uskutoční pre občanov Bratislavy (fyzické osoby - nepodnikateľov) Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti spoločnosti OLO a.s. a ARGUSS, s.r.o. v Mestskej časti Bratislava-Rača v nasledujúcich časoch:

15. 10. 2022

8:00 - 9:00
Jurkovičova ulica
(cca 20 m od Alstrovej)
 

15. 10. 2022

9:10 - 10:00
Parkovisko pri OD Jednoty
zo strany od Hubeného


Kompletný harmonogram odvozu nebezpečného odpadu zo všetkých bratislavských mestských častí nájdete v prílohe.
 

Ako bude odvoz prebiehať?


Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
  • staré náterové hmoty,
  • odpadové rozpúšťadlá,
  • pesticídy,
  • oleje a tuky,
  • batérie a akumulátory,
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.),
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)


Ak máte odpad v tekutom skupenstve (rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod.), prosíme, prineste ho v pevných obaloch, z ktorých sa tento odpad neuvoľňuje. Maximálny objem takýchto odpadov, ktorý firma ARGUSS bezplatne odoberie je 5 kg na osobu.

Všetky fyzické osoby - nepodnikatelia s trvalým pobytom v Bratislave môžu taktiež využívať služby Zberného dvora OLO na Starej Ivanskej ceste 2 v pracovných dňoch a v sobotu od 8:00 do 18:00 okrem sviatkov a dní pracovného voľna. 
           
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.