Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Viera Kosnáčová

Referát prvého kontaktu

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Ing. Anna Krištínová

referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva

Mgr. Helena Krovinová

vedúca Oddelenia pre sociálne veci

Ing. Eva Kubincová

Referát správy majetku

Jaroslav Kušnír

údržbár

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Gabriel Lovecký

Referát ochrany pred požiarmi, BOZP a registratúry

Ing. Veronika Lúčanová

referent územné a stavebné konanie

Daniela Luknárová

referent pokladne

Jana Machalová

referent - prvý kontakt

Bc. Milan Majtán

inšpektor verejného prostredia

Ing. Miroslav Marko

referent dopravy

Mgr. Lucia Masárová

Organizačný referát

Bc. Janette Masloviecová

referent ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ivan Máťuš

údržbár

Roman Miškolci

údržbár

Ing. arch. Zuzana Mosná

Referent pre sadové úpravy a zeleň

Ing. Andrea Mrvová

Poverená vedením stavebného úradu
« 1 2 3 4 5 »