Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Kornélia Plachá

mzdový referent

Ing. arch. Jozef Polgáry

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mgr. Marek Porvazník

referát športu a mládeže

Eva Raabová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci pre rodinu s deťmi a mládež

Ing. Peter Semanco

prednosta

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Bc. David Slahučka

referent komunikácie

Jana Slaninková

matrikárka

Mgr. Eva Soldánová

koordinátor opatrovateľskej služby a stravovania dôchodcov

Mgr. Hana Štetinová

vedúca oddelenia sociálnych vecí

Petra Straková

referát administratívy stavebného úradu

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Anna Vadovičová

referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr

Ing. arch. Iveta Virsíková

Vedúca oddelenia územného plánovania

Ing. arch. Jana Zacharová

Referát územného plánu a rozvoja

Martin Zajaček

Vedúci oddelenia správy budov

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 0903 541 271

Andrea Zubalová

referent nebytových priestorov
« 1 2 3 4