Uzavretie manželstva

Kontakt

Matrika
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Jana Slaninková
02/49 11 24 15
jana.slaninkova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
  • Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.  
  • Civilné sobáše – uskutočňujú sa v úradne určenej obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu na Kubačovej ul. 21. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našej mestskej časti. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom  mieste.
Sobášne dni sú určené podľa plánu sobášov, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo MČ Rača. Pre rok 2018 sú sobášne dni stanovené nasledovne:
13. január 2018 
27. január 2018
10. február 2018
24. február 2018
3. marec 2018
24. marec 2018
14. apríl 2018
28. apríl 2018
5. máj 2018
26. máj 2018
9. jún 2018
30. jún 2018
14. júl 2018
28. júl 2018
11. august 2018
25. august 2018
8. september 2018
29. september 2018
6. október 2018
27. október 2018
10. november 2018
24. november 2018
1. december 12018
15. december 2018

Za mimosobášny deň  a dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
  • Cirkevné sobáše – uskutočňujú sa podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti.