Občianska slávnosť "Uvítanie detí do života"

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
Mestská časť Bratislava-Rača poskytuje jednorazovú peňažnú výpomoc (JPV) pri narodení dieťaťa. O tento príspevok je nutné požiadať a odovzdáva sa na akcií „Slávnostné uvítanie detí do života“. Jedná sa o finančný príspevok 100,- € na dieťa a vecný dar v hodnote 10,- €. Slávnostné uvítanie detí do života sa organizuje trikrát do roka. Podmienky a výšku príspevku pre novonarodené deti v Mestskej časti Bratislava-Rača sú schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača č. 264/07/10/P. 

Podmienky na poskytnutie JPV pre dieťa sú nasledovné: 
  • jeden z rodičov podá riadne vyplnenú žiadosť o JPV na referát prvého kontaktu najneskôr do jedného roku veku dieťaťa, príloha k žiadosti je fotokópia rodného listu dieťaťa
  • dieťa má na území mestskej časti Bratislava-Rača trvalý pobyt
  • minimálne jeden z rodičov dieťaťa má na území mestskej časti Bratislava-Rača trvalý pobyt
  • rodič, ktorý nemá na území mestskej časti Bratislava-Rača trvalý pobyt, podá spolu        so žiadosťou čestné vyhlásenie, že nebude v mieste trvalého pobytu žiadať o identickú výpomoc/príspevok ak mu to predpisy inej mestskej časti/mesta/obce umožňujú.
Dieťa je následne zaradené do zoznamu. O termíne a mieste konania akcie sú rodičia informovaní písomnou pozvánkou. V prípade, že sa rodičia nezúčastnia na Slávnostnom uvítaní detí do života je potrebné, aby si finančný i vecný dar prišli prevziať na Miestny úrad na sociálne oddelenie.

 esba_banner