Nájom obecného bytu

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Martina Fratričová
02/ 49 11 24 48
martina.fratricova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
Mestská časť Bratislava-Rača prideľuje obecné nájomné byty na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2012 z 15. mája 2012 o nájme bytov v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2017 z 23. mája 2017 (ďalej len „nariadenie“), pričom primerane sa na obecné nájomné byty vzťahujú ustanovenia 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v platnom znení.

Mestská časť Bratislava-Rača prideľuje byty tým žiadateľom, ktorých žiadosť je úplná, ktorí splnili všetky podmienky v zmysle VZN a sú zaradení do zoznamu žiadateľov. O prideľovaní bytov rozhoduje Komisia sociálna a bytová

Žiadateľ je zaradený do zoznamu žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu, ak súčasne spĺňa nasledovné podmienky:
  • mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, je vo výške minimálne 1,2 násobku životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá, najviac však vo výške štvornásobku životného minima,
  • nemá kde bývať z dôvodu, že nie je nájomcom obecného bytu, služobného bytu, bytu vo vlastníctve  štátu alebo vyššieho územného celku alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu táto podmienka neplatí pre žiadateľov, ktorí majú uzavretú nájomnú zmluvu s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy v rámci projektu Dom mladej rodiny,
  • z dôvodu súdneho konania o práve užívať nehnuteľnosť nemôže nehnuteľnosť užívať a že právo užívať nehnuteľnosť nestratil vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,
  • má trvalý pobyt 5 rokov v mestskej časti Bratislava-Rača, podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v mestskej časti najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
  • žiadateľ má založené stavebné sporenie na cieľovú sumu minimálne 3300,00 € a pravidelne uhrádza mesačné vklady na stavebné sporenie a pravidelne uhrádza mesačné vklady na stavebné sporenie,
  • žiadateľ má vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti.

Žiadateľ je povinný aktualizovať svoju žiadosť vždy do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, po roku v ktorom podal  žiadosť minimálne v rozsahu podľa odseku 1 a 2 § 5 VZN č. 1/2012, pričom neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov.
 
Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši 1 rok. Len ak nájomca riadne a včas platí nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním obecného nájomného bytu, dodržiava ďalšie povinnosti nájomcu vyplývajúce z tohto nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a nájomnej zmluvy a naďalej spĺňa podmienky pre pridelenie obecného nájomného bytu podľa tohto nariadenia, môže mu byť predĺžená doba nájmu, opäť na dobu určitú, ktorá neprevýši 1 rok.