Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Dotácie podliehajú vyúčtovaniu do 30 dní po ukončení realizácie projektu, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
 

Poskytovanie nenávratných dotácií

VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení VZN č. 7/2017