Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Kontakt

Oddelenie správy majetku a investičných činností
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7.30 - 12.00
O povolenie si môže požiadať právnická aj fyzická osoba, ktorá zabezpečuje zriadenie prípojok inžinierskych sietí pri novostavbe, alebo v prípade plánovaných opráv týchto sietí, prípadne pri opravách fasád a zatepľovaní objektov. Verejným priestranstvom sú komunikácie III. a IV. triedy, okrem prejazdných úsekov ciest III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň. Správcami dane sú mestské časti na území, ktorých sa komunikácie alebo ich časti nachádzajú.

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva