Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Obrázok ku správe: Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok
12.09.2019 - Oznamy

Zber pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR za súčinnosti našej mestskej časti, spoločnosti OLO a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 12. októbra 2019. Zber bude prebiehať dňa 12.10.2019 na nasledovných miestach a za daných podmienok:
                       
                       Jurkovičova ulica 8:00 – 9:00

                       Hubeného - parkovisko pri OD Jednota 9:10 – 10:00

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.
Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)


Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Mestská časť Bratislava-Rača informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.