Zber nebezpečného odpadu z domácností

Obrázok ku správe: Zber nebezpečného odpadu z domácností
29.04.2020 - Služby

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok uskutoční Magistrát hlavného mesta SR Bratislava za súčinnosti mestskej časti Bratislava-Rača, spoločnosti OLO a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

 
23. 5. 2020
8:00 - 9:00
Jurkovičova ulica (cca 20 m od Alstrovej)
23. 5. 2020
9:10 - 10:00
Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného
 


Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky
  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že  v prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.