Oznámenie o prerušení dodávky vody

Obrázok ku správe: Oznámenie o prerušení dodávky vody
11.11.2021 - Oznamy

BVS oznamuje, že dňa 30. 11. 2021 v čase od 8.00 hod do 18.00 hod bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu na uliciach Kubačova, Barónka, Mudrochova, Kafendova.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.
 
Miesto prerušenia: Rača
Oblasť bez vody: ulice: Kubačova, Barónka, Mudrochova, Kafendova
Plánovaný začiatok prerušenia: 30. 11. 2021, 8:00
Plánovaný čas ukonečnia prerušenia: 30. 11. 2021, 18:00
Náhradné zásobovanie pitnou vodou: Nie
Spôsob a miesto náhradného zásobovania: 0
Doplňujúce informácie  

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 121 333.