Vinobranie 2016: otvorenie a program sobota (amfiteáter)

10.09.2016