Ako naložiť s odpadom zo záhrady?

Obrázok ku správe: Ako naložiť s odpadom zo záhrady?
04.03.2020 - Služby

S príchodom jari začína aj sezóna záhradkárstva, či úpravy vinohradom. V článku prinášame prehľad, čo urobiť s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý pri prácach v záhradách vzniká. Podľa odhadov tvorí biologicky rozložiteľný odpad približne 30 – 45 % komunálneho odpadu. Tento odpad sa dá zhodnotiť kompostovaním.

Podľa platného VZN Hlavného mesta Slovenskej rebuliky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s odpadmi je držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe povinný:

 • zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovacom zásobníku alebo komunitnom kompostovisku alebo
 • využívať špeciálne pre tento účel upravenú zbernú nádobu hnedej farby
 

Odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad začína zabezpečovať OLO od 2. 3. 2020

Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva ich odvoz bioodpadu, nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na hnedej zbernej nádobe alebo prostredníctvom odkazu – Zistite si Váš odvozný deň BIOODPADU.
 
Hnedú zbernú nádobu je potrebné vyložiť vždy deň pred plánovaným odvozom.
 
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad môžu všetci Bratislavčania zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu odovzdávať bezplatne, bez obmedzenia množstva, počas celého roka aj v zbernom dvore OLO, Starej Ivanskej ceste 2.
 
Zberný dvor v Rači, Pri šajbách 1 budú môcť obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave III taktiež využívať na bezplatné odovzdanie biologicky rozložiteľného odpadu od apríla.
 
Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz:
 • kvetov,
 • štiepky,
 • pilín,
 • pokosenej trávy,
 • malých kusov konárov do priemeru 5 cm,
 • lístia,
 • odpadu z ovocia a zeleniny,
 • buriny.
V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať:
 • sáčky a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné,
 • odpady nebiologickej povahy,
 • odpad živočíšneho pôvodu,
 • zmesový komunálny odpad,
 • iné cudzorodé predmety: kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.
Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Zároveň bude držiteľ odpadu povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

Odpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne, kde sa spracováva na kompost.

OLO pokračuje aj v distribúcií hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy. 


Bytové domy môžu požiadať tiež o kompostér

Nakladanie s bioodpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Stačí len ak správca nehnuteľnosti podá žiadosť o kompostér na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9. Podmienkou odsúhlasenia je vzťah bytového domu k pozemku so zeleňou. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Jar v OLO

Odpad zo záhrad nespaľujte

Pri spaľovaní biologicky rozložiteľného odpadu vznikajú toxické látky, ako napríklad dechty či oxid uhoľnatý, ktoré sú škodlivé nielen pre prírodu, ale aj pre človeka.

V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú.

Zákon o odpadoch zakazuje bez možnosti výnimky spaľovanie akéhokoľvek odpadu (vrátane zeleného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov atď.) v domácnostiach a na súkromných alebo verejných priestranstvách. Taktiež Občiansky zákonník zakazuje obťažovať susedov dymom a popolom.
 

Za vypaľovanie suchých porastov hrozí pokuta

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Za porušenie tohto zákazu hrozí fyzickej osobe podľa Z. č. 314/2001 pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi až do výšky 16 596 €. Takáto forma vypaľovania suchých porastov, tráv, buriny a kríkov je nebezpečná, preto ak by ste boli svedkami takejto činnosti, čo najskôr privolajte hasičov.