Ako sme rozvíjali aktívne starnutie u seniorov v dennom stacionári a u klientov domácej opatrovateľskej služby

Obrázok ku správe:  Ako sme rozvíjali aktívne starnutie u seniorov v dennom stacionári a u klientov domácej opatrovateľskej služby
12.01.2022 - Služby

V mesiacoch november a december 2021 prebiehal v Mestskej časti Bratislava - Rača projekt na aktivizáciu seniorov počas obdobia pandémie, určený pre klientov denného stacionára a klientov domácej opatrovateľskej služby a na vzdelávanie pracovníkov sociálnych služieb. Prostredníctvom projektu bolo možné zabezpečiť profesionálnu trénerku pamäti, ktorá klientom v dennom stacionári raz do týždňa naučila spoznávať rôzne druhy pamäti. Paralelne v doobedných hodinách lektorka školila aj pracovníkov denného stacionára a názorne im ukázala prvky trénovania pamäti v praxi. Školenie bolo veľkým prínosom pre pracovníkov stacionára. Odborné nasmerovanie pracovníci vnímali ako príklad dobrej praxe. Pravidelným tréningom pamäti klienti posilnili kognitívne funkcie mozgu, posilnili krátkodobú a dlhodobú pamäť a rozvíjali svoje sociálne interakcie spolu so zážitkovým vzdelávaním. 
 
Na aktívne využitie voľného času seniorom  boli zakúpené pomôcky na cvičenie, ktoré využili pri každodennom rannom tréningu v dennom stacionári. Podarilo sa nám zmodernizovať vybavenie o dostupné rehabilitačné prvky, ktoré podľa náročnosti využívame na posilnenie celkovej fyzickej kondície klientov. 
 
V rámci kreatívne tvorby klienti objavili nové techniky, ako je napríklad plstenie. 
Tvorivosť a rozvoj jemnej motoriky sa ukázala najmä pri výrobe vianočných ozdôb a maľovaním farbami. Do kreatívneho sveta sa určite vrátime aj po projekte a využijeme všetky zručnosti, ktoré sme sa vďaka projektu naučili aj do budúcnosti.
 
Efektívne sme aplikovali aj učenie digitálnej gramotnosti u seniorov za pomoci tabletu.
 
Pracovníci sociálnych služieb použili tablet na inšpiráciu k návodom na kreatívnu tvorbu s klientmi a využili tiež možnosť tvorby fotografií, ktoré boli použité do kroniky spomienok. V kronike doteraz zaznamenávame každodenný život v dennom stacionári.
 
Vzdelávanie klientov domácej opatrovateľskej služby sme sprostredkovali využitím spoločenských hier priamo v ich domácnosti. Interaktívne hry stimulovali klientov k prepojeniu pravej a ľavej hemisféry a motivovali klientov k tvorbe zmysluplnej činnosti počas pandemického obdobia. Zakúpené odborné publikácie a knihy slúžili pilotne na edukáciu zamestnancov a klientov. 
 
Za podporu projektu vďačíme Bratislavskému samosprávnemu kraju (Individuálna dotácia z roku 2021).
 


Autor článku: 
Mgr. Eva Soldánová
referát opatrovateľskej služby