Aktuality SODB 2021


19. október 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov
Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Spolu je na Slovensku editovaných viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel rozpracovaných bytov, ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021. V elektronickom systéme aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov vzrástol.

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021.
Výsledky sčítania v Bratislavskom kraji
V Bratislavskom kraji sčítali 59 % bytov. V systéme pracuje všetkých 89 obcí kraja. Z celkového počtu 455 550 bytov je už editovaných viac ako polovica. Mestské časti, ktorým sa významne darí v sčítaní, sa od minulého mesiaca nemenili, skôr sa sústredili na doplnenie údajov o bytoch. Samotné mesto Bratislava má editovaných 53 % bytov. Najviac spracovaných bytov má Vrakuňa 91%, Záhorská Bystrica 91 %, Rusovce 89 %, Čunovo 87 %, Lamač 87 %, Jarovce 86 % editovaných bytov.

Z miest kraja nad 10 000 obyvateľov vedie Senec cca s 74 % spracovaných bytov, nasledujú Malacky s 65 % a Pezinok takmer 48%. 6 obcí kraja už dosiahli 100 % a ďalšie 4 prekročili hranicu 99 % editovaných bytov.

Ing. Silvia Szabová, riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Bratislave:
„K 30. septembru bol v Bratislavskom kraji pomer editovaných a needitovaných bytov zhruba rovnaký. Očakávame akceleráciu spracovania hlavne v nasledujúcom mesiaci, kedy budú obce, mestá a predovšetkým mestské časti Bratislavy vo väčšej miere zaznamenávať údaje dodané od správcov bytových domov.

Stav spracovania denne monitorujeme a s obcami intenzívne komunikujeme. Ak to situácia vyžaduje, aj formou osobnej návštevy v obci. Oceňujeme aktívny a zodpovedný prístup veľkej väčšiny obcí nášho kraja k zabezpečeniu tejto náročnej úlohy, najmä tých, ktoré pracujú plynule od začiatku sčítania a mnohé z nich sa v spracovaní už blížia do finále, alebo práce na sčítaní bytov už ukončili.“


Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

Ing. Silvia Szabová, riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Bratislave:
„Súbežne s realizáciou sčítania domov a bytov pripravujeme sčítanie obyvateľov, ktoré nás čaká v budúcom roku. Realizovali sme už koncom septembra školenia obcí, na ktorých sme prezentovali úlohy, ktoré ich pri sčítaní obyvateľov čakajú. Obce si mohli zvoliť vzhľadom na epidemiologickú situáciu formu dištančného vzdelávania, alebo osobnú účasť na školení za prísneho dodržania nariadených opatrení. V rámci školení sa rozvinula diskusia, verím, že prospešná pre všetkých účastníkov.“

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza:
„V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“


16. septembra 2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo  sčítanie domov a bytov  v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Prínos sčítania v Bratislavskom kraji

Do sčítania je v kraji zapojených 89 samospráv. Celkový podiel editovaných bytov dosahuje 43 %, avšak viaceré obce sa blížia k uzavretiu sčítania, počas augusta zrátala 100 % bytov obec Nový Svet v okrese Senec. Najlepšie zrátaným mestom nad 10 000 obyvateľov je Senec, do druhej polovice spracovania dát sa blížia aj veľké mestské časti Bratislavy.

V rámci Bratislavy najrýchlejšie napreduje sčítanie v mestských častiach Devínska Nová Ves, Dúbravka, Bratislava Nové Mesto a v Ružinove.  Získané dáta by mali pomôcť hlavne pri plánovaní výstavby obecných bytov, budovaní zariadení pre deti, ako sú školy, škôlky a voľnočasové centrá, revitalizácii domov a napríklad zväčšovaní zelených plôch.
 
 
Starosta MČ Bratislava-Devínska Nová Ves Dárius Krajčír: 
„Výsledky sčítania budú jedným zo zdrojov dát pre strategický dokument na ďalšie obdobie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a to najmä v oblasti riešenia dopravy, parkovania, potreby budovania infraštruktúry (škôl, škôlok, zdravotníckych zariadení, sociálnych služieb a pod.).Čo sa týka našej spolupráce so správcovskými spoločnosťami, snažíme sa maximálne vychádzať v ústrety, ak je to potrebné. Najviac práce zaberajú najmä nové bytové domy, keďže si vyžadujú na našej strane manuálne zásahy v databáze a na strane správcov doplnenie informácií, ktoré štandardne nespracovávajú. Je ťažké menovať niektorých správcov, aby sme neurazili ostatných, s ktorými sa nám tiež dobre spolupracovalo. Správcovské spoločnosti s najväčším počtom bytov v DNV sú Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Správa objektov DNV, s. r. o. a Správcovská spoločnosť REESMA, s. r. o. U všetkých našich správcov spolupráca plynie hladko.“
 
Starosta MČ Bratislava-Dúbravka RNDr. Martin Zaťovič:
 „K sčítaniu sme už v prípravnej fáze pristúpili zodpovedne. Veľkým prínosom pre našu mestskú časť bude komplexný prehľad o existujúcich stavbách, ktorý zodpovedá realite, keďže pri sčítaní značnú časť činnosti vykonávame miestnym zisťovaním priamo v teréne, čím dochádza k priamej kontrole prípadných čiernych stavieb a podobne. Musíme uznať, že bez naozaj príkladnej spolupráce poskytnutej nám zo strany správcov bytových domov, by sme tak rýchlo pri sčítaní nenapredovali. Chceme všetkým našim správcom, ktorí spravujú bytové domy v Dúbravke, úprimne poďakovať.“
 
Starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý: 
„Na spracovaní podkladov sa podieľa 20 pracovníkov miestneho úradu a jedna externá pracovníčka. Každému pracovníkovi boli hneď na začiatku prác pridelené jednotlivé ulice. Určite budeme hľadať možnosti, ako využiť výsledky sčítania aj v praxi pri ďalšom rozvoji mestskej časti. Adresy spoločenstiev vlastníkov nehnuteľností sme získali v predstihu z rôznych zdrojov. Nedá sa vyzdvihnúť len jedna správcovská spoločnosť. Každá spoločnosť venovala spracovaniu podkladov dôslednú pozornosť, nehovoriac  o množstve času. Všetkým správcom, ktorí nám zaslali podklady, sme nesmierne vďační, lebo nám to veľmi urýchlilo spracovávanie jednotlivých údajov.“

Najviac spracovaných bytov má v absolútnych číslach Ružinov – až 17 462 bytov (27 %), za čo starosta MČ Bratislava-Ružinov Ing. Martin Chren vďačí sčítaciemu systému: „Pre projekt sčítania domov a bytov sme vytvorili veľmi dobre fungujúci tím, ktorý v prvej fáze začal spisovať rodinné domy. Kvalitná databáza je kľúčová pre väčšinu plánovaní a týka sa to aj aktivít samosprávy – od skvalitnenia registra adries cez presné informácie o počte schránok na distribúciu informácií o konaní volieb až napr. po informácie o hustote obývania konkrétnych lokalít, od čoho sa odvíja dobudovávanie infraštruktúry a pod. Veľa z oslovených správcov nám dodáva správne a kompletne vyplnené tabuľky – cca tritisíc nám v krátkom čase poskytol Bytokomplet.“
 

18. augusta 2020

Druhý mesiac sčítania domov a bytov 
V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

V Bratislavskom kraji bolo k 31.7. sčítaných okolo 17,54 % domov a bytov, niektoré obce majú zaznamenaných 100 % objektov. Sčítanie finalizuje aj veľká obec Dunajská Lužná v okrese Senec.

Od prvého mesiaca sčítania domov a bytov sú v systéme zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2 927 obcí. K 31.7.2020 bolo sčítaných už 20,6 % bytov na Slovensku. V Bratislavskom kraji na sčítaní pracuje 89 samospráv. Za prvé mesiace sa podarilo dvom menším obciam zaznamenať do elektronického systému 100 % domov a bytov: sú to obce Kaplna a Nový Svet.

Veľkou obcou, ktorá sa blíži k finalizácii sčítania je Dunajská Lužná, ktorá mala k 31.7.2020 sčítaných takmer 99%, čo predstavuje 4 000 bytov. Ako uviedol starosta obce Štefan Jurčík: „Základom pre rýchle sčítanie bol poriadok v stavbách a dobrá práca zamestnancov, ktorí pracujú so súpisnými číslami a mali veľký prehľad o obci. Patrí im moja vďaka.

Pre Dunajskú Lužnú je Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 veľmi dôležitý projekt. Naša obec je známa komplikovanou dopravnou situáciou a práve SODB 2021 je dobrý odrazový mostík na jej riešenie. Veľa obyvateľov, ktorí tu majú nehnuteľnosť, si neuvádza v obci trvalý pobyt. Vďaka sčítaniu už teraz vieme, že máme o približne 3 000 obyvateľov viac, ako uvádza trvalý pobyt. Oficiálne máme na trvalom pobyte okolo 7 450 ľudí, na základe sčítania domov a bytov toto číslo môže presiahnuť aj 10 000 obyvateľov, ktorí denne do Dunajskej Lužnej cestujú. Pre nás bude SODB 2021 nosným odrazovým mostíkom na budovanie novej infraštruktúry a dopravy do obce. Či už cestnej infraštruktúry alebo posilnenie integrovanej dopravy do obce.“


Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov. „Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.