Architektonické návrhy v rámci anonymnej ideovej súťaže riešenia NKD

10.12.2017 - Oznamy

Pozrite si sedem architektonických návrhov v rámci anonymnej ideovej súťaže s názvom "Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači".

NÁVRH č. 1

Hlavným motívom je znovunavrátenie kultúry do objektu Nemeckého kultúrneho domu, zapojenie do organizmu sídla, prepojenie s okolím a oživenie miesta po celý rok. Cieľom riešenia návrhu číslo 1 bolo pozdvihnúť kultúrnu, spoločenskú, architektonickú hodnotu pamiatky, vytvorením nového predpolia s námestím a pohotovostným parkovaním. Hlavnými tézami konceptu bolo doplnenie už zaužívanej kultúrno spoločenskej funkcie v hlavnej sále krídla „B“ o ďalšie verejné funkcie so zachovaním tradície výroby vína. Reorganizovaním priestoru námestia sa mal vytvoriť spoločensko-stretávací priestor adekvátny pre centrum kultúry s možnosťou usporiadania akcií počas celého roka bez zabratia parkovacích plôch. Prinavrátenie zelene v podobe stromoradia pred hlavnou budovou mal byť odkaz na históriu, kedy zeleň bola súčasťou tohto priestoru. Hlavným cieľom bolo previazanie vnútorného života s exteriérom pomocou zväčšenia presklených plôch v parteri krídla „C“ a podlubí hlavnej budovy. 
Dopravné riešenie bolo akceptované a prebraté z projektu Rínok Rača, kde je navrhnutá reorganizácia priľahlých dopravných plôch a križovatiek. Architektonický koncept tohto návrhu je založený na rešpektovaní objektu v jeho
architektonickom výraze s prvkami nemeckej hradnej architektúry a dopĺňa ho súčasnou jednoznačne odlíšenou výrazovou vrstvou. 

nkd 1

nkd 2

nkd 3
LIBRETO
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3

NÁVRH č. 2

Budova Nemeckého kultúrneho domu má neuveriteľný potenciál z hľadiska využiteľnosti na kultúrno-spoločenské akcie a propagácii Račianskeho vinohradníctva a vinárstva. Navrhované využitie a rozsah služieb v objekte NKD napĺňa celé spektrum, od kultúrno- spoločenských udalostí rôznych veľkosti a zamerania, cez reštauračné služby, až po poskytnutie ubytovacích kapacít penziónového typu. Samostatne fungujúce celky v rámci NKD sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú spolu moderné kultúrno-spoločenské centrum poskytujúce komplexné služby. Celý objekt prispieva k zvýšeniu turistického ruchu v samotnej Rači a celej oblasti.

nkd 1

nkd 2

nkd 3

nkd 4

nkd 5

nkd 6
LIBRETO
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3

NÁVRH č. 3

Architekt v tomto návrhu pristupoval ku NKD s rešpektom v celej jeho podobe, architektonickom stvárnení, urbanistickom usporiadaní so všetkými súvislosťami na okolie. Ale keďže na nachádzame v inom storočí ako bol postavení, samozrejme prichádzajú nové nároky na funkčnú náplň objektu, ako ho zaradiť do fungovania dnešného sveta. Znovu ho vraciame do života a snažíme sa naplniť objekt požadovanými funkciami a ich optimálnym usporiadaním v existujúcom objekte, tak aby mohli jednotlivé prevádzky fungovať od seba nezávislo. Námestie bolo možné realizovať samostatne bez priestorov
Nemeckého kultúrneho centra. Je koncipované jednoduchým rastrom stromov a celoplošne pochôdznym kamenným mlatom, ktorý prírodne ladí s vinohradníckym okolím Rače. Tým sa stáva námestie výsostne peším prostredím doplnené o parkové prvky navádzajúce k vstupným priestorom do objektu NKD. Ich tvar je odvodený od dreveného sudu na víno.
Pod námestím uvažujú autori s viacpodlažnou podzemnou garážou. Počet podzemných podlaží ostáva v návrhu otvorený, s tým, že jedno podlažie svojim jednoduchým konštrukčným tvarom obsiahne 47 parkovacích miest. 

nkd 1

nkd 2

nkd 3

nkd 4

nkd 5

nkd 6
LIBRETO
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3

NÁVRH č. 4

Nemecký kultúrny dom nachádzajúci sa v Bratislave v mestskej časti Rača oplýva bohatou históriou a tradíciou vinárstva. Preto sa architekti tohto návrhu rozhodli obnoviť výrobu vína v Nemeckom dome a voliť funkcie, ktoré by umožňovali sprístupniť objekt širšej verejnosti, ako to  bolo v minulosti. V hlavnej časti objektu situovali detašované pracovisko ÚĽUVu (kurzy šitia, čipkárstva, umeleckého šperku, drotárstva, košikárstva s grafickou a keramickou dielňou a tanečnou sálou) s možnosťou workshopov a krátkodobého prenocovania netradičnou formou. Zázemie reštaurácie sa rozhodli presunúť do suterénu pod krídlo B, aby neuberali priestor na sedenie v reštaurácií. Reštauráciu otvárajú nielen v rámci vnútorného priestoru, ale prepájajú ju aj s exteriérom pomocou terasy. Otvorenie vnútorného priestoru nie je len z funkčného hľadiska, ale aj z hľadiska presvetlenia, keďže v súčasnosti sú dané priestory tmavé. 

nkd 1

nkd 2

nkd 3

nkd 4
LIBRETO
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3

NÁVRH č. 5

Ťažiskom tohto návrhu je otvorenie pôvodného technologického priestoru vinárskych pivníc. Vytvorené priame prepojenie vonkajšieho prostredia s vnútorným výtvára schodisko s pobytovou zónou. V návrhu je odstránená prístavbu z roku 2010, ktorá nebola dokončená. Doplnené sú hlavné vstupy do prevádzok a vstupných zón objektu. Navrhované funkcie sú odvodené od existujúceho stavu a plánovanej výstavby obytného súboru - parter je oživený reštauráciou a obchodnými priestormi, nadzemné podlažia sú venované administratívnym priestorom a co-workingovým ateliérom - zdieľaným priestorom pre komunitu nezávisle pracujúcich ľudí nielen z Rače. Viaceré úrovne priestorov sú prepojené točítými schodiskami - motív odvodený od analógie stáčania hrozna.

nkd 1

nkd 2

nkd 3
LIBRETO
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3

NÁVRH č. 6

Vínna pivnica je prístupná cez nové schodisko s výťahom a návrh počíta s zrekonštrukciou. Podzemné klenbové miestnosti sú vhodné pre rôzne akcie, ako sú banket, večera, recepcia atď. Vstupná hala na prízemí je ústredným bodom budovy, z ktorého sa dajú dosiahnuť všetky funkčné priestory budovy. Na prízemí hlavnej budovy sa nachádzajú verejno  -  kultúrne priestory. 

nkd 1

nkd 2

nkd 3
LIBRETO
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3

NÁVRH č. 7

Základnou myšlienkou tohto návrhu je združenie väčšiny reprezentatívnych, servisných a kultúrnych funkcií, ktoré ponúka mestská časť Rača svojim občanom, do jedného celku v objekte Nemeckého domu. Priestor pred Nemeckým domom je podľa architekta jedným z mála verejných priestorov v Rači, kde je možné vytvoriť námestie. Návrh definuje polootvorené námestie ohraničené z dvoch strán Nemeckým domom z jednej strane pešou promenádou nadväzujúcou na návrh obytného komplexu Rínok a ulicou Barónka. Oproti terajšiemu riešeniu je zmenšené parkovisko, ktoré bude slúžiť len pre návštevníkov úradu. Parkovisko pre zamestnancov umiestňujeme za budovou v priestore asanovanej stavby. Parkovisko je od pobytovej plochy námestia oddelené zeleňou. Námestie je zariadené lavičkami, malým detským ihriskom, stojanmi na bicykle a verejným osvetlením.

nkd 1

nkd 2
LIBRETO
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3