Budúci týždeň prebehne zápis do materských škôl

Obrázok ku správe: Budúci týždeň prebehne zápis do materských škôl
16.04.2018 - Oznamy

Milí rodičia, v priebehu budúceho týždňa môžete vaše deti zapísať do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača formou vyplnenia a odovzdania prihlášky. Zápis do materských škôl:
Termín:  od 23.apríla do 27. apríla 2018 (vrátane).
 

Všeobecné podmienky:

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:
  • žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave - tlačivo poskytne riaditeľstvo príslušnej MŠ,
    alebo sa dá stiahnuť z internetovej stránky www.raca.sk, kde je zverejnené v časti oddelenia Školský úrad s názvom „Žiadosť o prijatie do MŠ “,
  • pri zápise detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do bežnej MŠ sa požaduje
    vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
    alebo centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača.
Bližšie informácie k prijímaniu detí poskytne zákonným zástupcom detí každá MŠ.
 
Zápis do Materskej školy Novohorská 1, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii:
V čase zápisu do materských škôl záujemcovia o MŠ vyplnia a odnesú prihlášku, potvrdenú detským lekárom, na niektorú z už existujúcich materských škôl. Na každej škôlke bude pre záujemcov o MŠ Novohorská 1 pripravené tlačivo, ktoré vyplnia len záujemcovia o MŠ Novohorská 1. Na základe uvedených vyplnených tlačív bude možné urobiť prijímanie do MŠ Novohorská 1, ktorá zaháji prevádzku až po úplnom dokončení rekonštrukcie objektu MŠ a po skolaudovaní priestorov.