A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Ing. Veronika Lúčanová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu.

O povolenie môže žiadať vlastník stavby.

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
– Fotodokumentácia, príp.  jednoduchá projektová dokumentácia stavby (znalecký posudok)
– Technologický opis prác, pri odstraňovaní stavby
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie odstránenia stavby, ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou
– Mená a adresy účastníkov konania –  dotknutých susedov (príp. ich stanoviská)
– Vyjadrenie  Okresného úradu v Bratislave, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava / odpady/
– Vyjadrenie príslušného cestného správneho orgánu (v prípade, že sa ruší aj vjazd)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)

Názov Cena
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby – fyzická osoba 20,00 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby – právnická osoba 50,00 €