A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Ing. Veronika Lúčanová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Reklamná stavba je podľa § 43 ods. 2 stavebného zákona stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je 
a) pevne spojená so zemou pevným základom
strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
ukotvením pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe alebo
pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia, alebo
b) ktorá je upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo
c) ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu,
a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sú inžinierske stavby.

Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha 
a) je menšia ako 3 m² sú drobné stavby
b) je väčšia ako 3 m² sú jednoduché stavby

Na účely povoľovania sa reklamné stavby členia podľa veľkosti informačnej plochy na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha 
a) je menšia ako 3 m² – takéto stavby sa ohlasujú
b) má veľkosť od 3 m² do 20 m2 – takéto stavby sa povoľujú
c) je väčšia ako 20 m² – takéto stavby sa povoľujú aj kolaudujú
Povoľovanie reklamných stavieb vykonáva stavebný úrad postupom
a) na základe ohlásenia stavebnému úradu pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² (drobné stavby)
b) na základe žiadosti o stavebné povolenie pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m² (jednoduché stavby)

Ohlásenie reklamnej stavby 

Stavebník podľa § 57 stavebného zákona pred uskutočnením reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², písomne vopred ohlási stavebnému úradu uskutočnenie takejto drobnej stavby, stavebník písomne ohlasuje aj stavebné úpravy.

Ohlásenie v nadväznosti na § 5 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona obsahuje 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
b) účel, rozsah a miesto stavby
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
f) ak v odôvodnených prípadoch požaduje stavebník, aby mohol začať s uskutočnením reklamnej stavby aj v lehote dlhšej ako jeden rok odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu, ohlásenie obsahuje aj toto odôvodnenie a požadovanú lehotu na začatie uskutočňovania reklamnej stavby

K ohláseniu drobnej stavby stavebník pripojí 
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku
c) jednoduchý technický opis stavby s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby,
d) nevyhnutné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (orgány podľa § 140a stavebného zákona chrániace záujmy uvedené v § 126 ods.1 stavebného zákona)
Stavebník môže uskutočniť ohlásenú reklamnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Povolenie reklamnej stavby 
Stavebník podľa § 58 stavebného zákona pred uskutočnením reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m², písomne požiada o stavebné povolenie takejto jednoduchej stavby.
Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe aj dobu jej trvania
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností
d) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
e) ak v odôvodnených prípadoch požaduje stavebník, aby mohol začať s uskutočnením reklamnej stavby aj v lehote dlhšej ako jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, žiadosť obsahuje aj toto odôvodnenie a požadovanú lehotu na začatie uskutočňovania reklamnej stavby.
K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej
b) 2x projektová dokumentácia stavby vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (§ 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona), s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby vrátane statického posúdenia stavby, ktorá preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (orgány podľa § 140a stavebného zákona chrániace záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona)

Kolaudačnému konaniu podliehajú v súlade s § 76 ods. 4 stavebného zákona reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m².

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Stavebný úrad postupuje v kolaudačnom konaní podľa § 76 a § 83 stavebného zákona.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva písomne, tento návrh v súlade s § 17 vyhlášky  MŽP SR č.453/2000 Z. z. obsahuje: 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
b) označenie a miesto stavby
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením
d) predpokladaný termín dokončenia stavby
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby

Ak sa stavebník odchýlil od stavebného povolenia, k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia.

Predĺženie doby trvania dočasnej reklamnej stavby 
Stavebník je oprávnený požiadať o zmenu doby trvania reklamnej stavby, pri reklamnej stavbe, ktorá je dočasná, a to pred uplynutím tejto doby. V takomto prípade doba trvania reklamnej stavby podľa § 67 ods. 4 stavebného zákona neplynie, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o zmenu doby trvania reklamnej stavby.
K žiadosti stavebník priloží  doklady, ktorými preukáže vzťah k pozemku (aktuálny list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy), najmä že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje predĺžiť dobu trvania reklamnej stavby, alebo priloží iné doklady, ktoré sú potrebné na preukázanie oprávnenia na predĺženie doby trvania reklamnej stavby.

Správny poplatok za povolenie  reklamnej stavby, ktorej najväčšia
informačná plocha má veľkosť:
 od 3 do 20 m2   60,00 €
je väčšia ako 20 m2 150,00 €
ohlásenie reklamnej stavby menej ako 3 m2 30,00 €
kolaudačné rozhodnutie 50,00 €