A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je

– rozhodnutie o umiestnení stavby,
– rozhodnutie o využití územia,
– rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
– rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny.

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na

– stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené,
– drobné stavby,
– stavebné úpravy a udržiavacie práce,
– stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,
– reklamné stavby.

Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy.
Návrh sa podáva na základe § 35 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

– meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
– predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
– zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
– druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností1) s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
– ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
– údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu,
– ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú:

– doklad o úhrade správneho poplatku,
– situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,

– dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
– záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
– doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.
– k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä
– údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
– urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1: 500); v prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 vyhlášky postačujú podklady podľa odseku 3 písm. a) vyhlášky,
– architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
– údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,
– údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
– údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov),ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi,
– údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,
– dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
– návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
– údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,
– úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
– rozsah a usporiadanie staveniska.


Návrh na nové využitie územia obsahuje podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä

– dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,
– výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
– spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
– dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
– ak ide o návrh na delenie alebo sceľovanie pozemkov, vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov a prístupu na pozemky v situačnom výkrese podľa odseku 3 písm. a) vyhlášky.

 

Návrh na vymedzenie chránenej časti krajiny (chráneného územia, ochranného pásma) alebo na vyhlásenie stavebnej uzávery obsahuje ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä

– dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení,
– dôsledky, aké budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s návrhom potrebných územnotechnických a organizačných opatrení,
– predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia nemožno časovo obmedziť.


Vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia dotknutých orgánov:

– Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava – záväzné stanovisko
– Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ŽP Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava – malý zdroj znečistenia
– Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, IV. sekcia dopravy  a CH, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava – ako cestný správny orgán pre miestne komunikácie I. a II triedy – pri súhlase k umiestneniu zjazdu z komunikácie v správe Hlavného mesta SR Bratislavy
– MČ Bratislava – Rača, Oddelenie ŽP, Kubačova 21, 831 06 Bratislava pre rodinné domy, chaty a doplnkové stavby k nim
– MČ Bratislava – Rača, oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, Kubačova 21, 831 06 Bratislava  – ako cestný správny orgán pre miestne komunikácie III. a IV triedy – pri súhlase k umiestneniu zjazdu z komunikácie v správe MČ
– Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 – ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení
– Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19 851 01 Bratislava 5
– Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m.SR so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26,  Ružinovská ul.č. 8, 820 09 Bratislava 29
– Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského  6, 811 07 Bratislava
– Okresný úrad Bratislava
– odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
– Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 811 08 Bratislava
– Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28  Bratislava3
– SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
– Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
– Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
– Račianska teplárenská, a.s., Hečkova 5, 831 51 Bratislava
– Dopravný podnik Bratislava , a.s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1
– Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
– Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
– Slov. zväz telesne postihnutých (Ševčenkova  19, Bratislava)
– Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Sekulská  1, Bratislava)
– Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
– Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62   B r a t i s l a v a
– UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
– Transpetrol a.s., Prevádzka Šahy, 936 01 Šahy
– Slovanet a.s., Záhradnícka ul. č. 151 821 08 Bratislava 2
– SWAN a.s., Borská ul. č. 6 , 841 04 Bratislava 4
– MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
– Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekom a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
– Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
– Overenie priebehu podzemných vedení ostatných inžinierskych sietí
– Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:
a) pre fyzické osoby   40,00
b) pre právnické osoby 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   20,00

Ak územné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok