A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Mestská časť vydáva územnoplánovacie informácie k pozemkom v katastrálnom území Rača. V územnoplánovacej informácii je uvedená vo vzťahu k územnému plánu mesta regulácia a podmienky funkčného využitia plôch, spôsoby využitia týchto funkčných plôch (vrátane neprípustných spôsobov využitia), intenzita využitia územia, ochranné pásma, plánované technické a dopravné vybavenie, ktorým je záujmové územie dotknuté. Ďalej môžu byť uvedené informácie o súvisiacich územných plánoch zón, urbanistických štúdiách a ostatných územnoplánovacích podkladoch, prípadne stavebných uzáverách.

O územnoplánovaciu informáciu odporúčame požiadať pred kúpou nehnuteľnosti, resp. pred začatím prác na projektovej dokumentácii, nakoľko umiestňovať stavby, meniť využitie územia alebo meniť účel užívania stavieb možno len v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, t.j. územným plánom mesta a územným plánom zóny.

Územnoplánovacia informácia sa vydáva ďalej aj pre účely majetkovoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy.

Územnoplánovacia informácia platí jeden rok odo dňa jej vydania resp. do schválenia nových zmien a doplnkov územného plánu mesta, do schválenia územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov, nerieši majetkovo-právne vzťahy.

Súvisiace predpisy

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie /UPI/:

– meno a priezvisko fyzickej osoby /názov právnickej osoby, korešpondenčnú adresu, číslo telefónu/ mailovú adresu, katastrálne územie, parcelné čísla pozemku,  register „C“ alebo „E“, investičný zámer, účel žiadosti (napr. ako podklad pre konanie o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy)

-v niektorých prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť:
– geometrický plán, pokiaľ nie je pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností
– kópiu mapy určeného operátu s vyznačením parcely, prípadne jej časti

Upozornenie: Originálny výklad územného plánu mesta poskytuje Hlavné mesto SR Bratislava ako jeho obstarávateľ a súčasne aj riešiteľ prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1