Desatoro prevencie pred požiarmi

Obrázok ku správe: Desatoro prevencie pred požiarmi
19.06.2017 - Oznamy

Vážení občania, v poslednom období sme svedkami tragických požiarov. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie protipožiarnych predpisov. Vážení občania,
v poslednom období sme svedkami tragických požiarov. Či už požiar v Grenfell Tower v Londýne, alebo požiar desaťposchodového obytného domu vo Vespréme v Maďarsku, či tragický požiar lesa v Portugalsku. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie protipožiarnych predpisov vo Vašich obydliach a následne Vám dovoľujeme predstaviť

Desatoro prevencie pred požiarom

Nenechávajte otvorený oheň bez dozoru!

Neodchádzajte od varenia k iným činnostiam!

Elektrické a plynové spotrebiče udržujte v dobrom technickom stave!

Dodržujte návody a odporúčania výrobcov spotrebičov!

Používajte spotrebiče len k účelu, pre ktorý boli vyrobené!

Dodržujte základné bezpečnostné predpisy pri manipulácií s otvoreným ohňom a spotrebičmi!

Pri fajčení doma a vo voľnej prírode dbajte na dokonalé uhasenie ohorkov a zápaliek!

Udržiavajte voľné únikové cesty a únikové východy vo Vašom dome!

Inštalujte si podľa návodu hlásič požiaru (dymu), príp. aj detektor úniku plynu!

Pri odchode z bytu vypnite osvetlenie a skontrolujte elektrické spotrebiče (napr. práčku, rýchlo varnú kanvicu a pod.), uhaste otvorený oheň a uzavrite okná!

Počas prázdnin dávajte pozor, aby sa Vaše deti nehrali so zápalkami ,nezakladali ohne v lese bez dozoru. Nezabudnite  si poznačiť tel. čísla 112, 150,155,158.

Dodržiavaním týchto preventívnych pravidiel obmedzíte vznik prípadného požiaru vo Vašom obydlí.

                                                                                                                          
Ing. Gabriel Lovecký
                                                                                                                           ref. BOZP, PO
                                                                                                                           Miestny úrad Bratislava-Rača