Deti z Materskej školy Novohorská čaká kompenzácia

Obrázok ku správe: Deti z Materskej školy Novohorská čaká kompenzácia
28.09.2019 - Školstvo

Priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1. Mestská časť Bratislava-Rača na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 118/17/09/19/P zo dňa 20. septembra zavádza od 01.10.2019 nenávratný finančný príspevok na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách vo výške 90,- Eur/dieťa a mesiac za dodržania týchto podmienok:

 1. dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rača,
 2. k 31.12.2019 vrátane dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne školský vek,
 3. predloženie písomného potvrdenia súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt
  v tomto predškolskom zariadení,
 4. podanie tlačiva o predbežnom záujme o MŠ Novohorská 1 do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača k dátumu 30.08.2019 vrátane,
 5. príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 do spustenia prevádzky MŠ Novohorská 1, v prípade spustenia prevádzky v inom termíne ako od začiatku mesiaca bude príspevok
  za daný mesiac vyplatený v alikvotnej výške,
 6. žiadateľovi nevzniká na vyplatenie príspevku žiadny právny nárok,
 7. výška príspevku bude 90 Eur na 1 dieťa a mesiac.
Tlačivo na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská1 je uverejnené v dokumentoch na siahnutie odd. školstvo a fyzicky je možné ho vyzdvihnúť na odd. 1. kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21.