Finančný príspevok na pobyt detí v súkromných predškolských zariadeniach

Kontakt

Školský úrad
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Angelika Bezděková
02/49 11 24 16
angelika.bezdekova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
Mestská časť Bratislava-Rača na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zaviedla od 01.10.2018 finančný príspevok na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných predškolských zariadeniach vo výške 60,- €/dieťa a mesiac v období od 01.10.2018 do 30.06.2019 za dodržania týchto podmienok. : 

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v MČ Bratislava-Rača, 
b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne školský vek, 
c) predloženie písomného potvrdenia súkromného predškolského zariadenia o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení, 
d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019.