Hľadáme referenta cestného hospodárstva

Obrázok ku správe: Hľadáme referenta cestného hospodárstva
10.04.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova ul. č. 21, 831 06 Bratislava prijme do pracovného pomeru Referenta cestného hospodárstva. Náplň práce:

 • vydáva rozhodnutia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy a účelovej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 • vydáva rozhodnutia na zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách
 • vydáva rozhodnutia o uzávierke, obchádzke a odklone dopravy na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách
 • vydáva rozhodnutia na vykonanie rozkopávkových prác na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách
 • vedie evidenciu vydaných rozhodnutí
 • po ukončení zvláštneho užívania verejného priestranstva vykoná jeho kontrolu a spätné prevzatie
 • uplatňuje odstránenie závad z titulu  zvláštneho užívania
 • sleduje uhradenie správneho poplatku za vydané rozhodnutia
 • zabezpečuje bezpečnú  prevádzku na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikácií
 • postupuje  požiadavky poslancov, fyzických a právnických osôb  týkajúcich sa  prevádzky a zmien v prevádzke na cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy v mestskej časti na príslušné orgány štátnej správy a samosprávy
 • zabezpečuje správu komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií
 • zabezpečuje opravy a údržbu dopravného značenia
 • zabezpečuje zmeny organizácie dopravy pre potreby MČ Rača (hody, vinobranie a iné)
 • pripravuje stanoviská ku všetkým stupňom dopravno-inžinierskej dokumentácie a k organizácii dopravy na území mestskej  časti
 • zabezpečuje vlastnú investičnú prípravu a realizáciu investícií na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikácií
 • zabezpečuje opravy, údržbu a čistenie uličných kanalizačných vpustí na komunikáciách v správe mestskej časti
 
Požadované vzdelanie:
 • stredoškolské s maturitou
 
Platové podmienky: od 800,- € do 1150,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností 
 
Ďalšie podmienky:
 • osobnostné a morálne predpoklady podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • organizovanie a plánovanie práce
 • aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh
 • ochota preberať zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet - pokročilý
 • znalosť práce s grafickým programom vítaná
 • vodičský preukaz sk. B
 
Ponúkané výhody:
 • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
 • odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
 • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
 • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
 
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
 
Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na margita.somorovska@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy, pán Mgr. Matúš Čupka, matus.cupka@raca.sk
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk
 

Súbory na stiahnutie