Hlavné mesto zavádza zber kuchynského odpadu aj v Mestskej časti Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Hlavné mesto zavádza zber kuchynského odpadu aj v Mestskej časti Bratislava-Rača
20.06.2022 - Oznamy

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) bude zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti od augusta, so začiatkom distribúcie košíkov, vreciek na kuchynský bioodpad a informačného letáka od 15.8. 2022 – 27.8.2022. Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu - ten tvorí 20-25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.
Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za rok v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60 tisíc ton kuchynského odpadu ročne. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 % územia Slovenska, je takýto bioodpad najväčším zdrojom skleníkových plynov a znečistenia povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.

Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby sa zapojil každý jeden z nás.
Mesto Bratislava plánuje v roku 2024 aj vybudovanie vlastného zariadenia na zhodnocovanie - mestskej kompostárne, ktorá nám pomôže efektívne a ekologicky  nakladať s  kuchynským bioodpadom. Najmodernejšia a najväčšia kompostáreň na Slovensku by mala vzniknúť v mestskej časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo a kompost z nej sa bude dať využiť v mestských parkoch, komunitných záhradách a sadoch  ako podpora výsadby zelene.
 

Čo pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača znamená zavedenie triedeného zberu kuchynského bioodpadu?


Na zabezpečenie komfortného zberu kuchynského bioodpadu bude každej domácnosti v našej mestskej časti dodaný 10 l odvetrávací kuchynský košík a 150 ks kompostovateľných vreciek.

V rodinných domoch  pribudnú 20 l hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad. Tie budú vyvážané podľa harmonogramu v intervale 2x do týždňa od začiatku marca do konca novembra a 1x týždenne od začiatku decembra do konca februára. Zber teda bude prebiehať po celý rok. Záhradný odpad bude z rodinných domov vyvážaný sezónne od marca do novembra 1x za dva týždne, tak ako doteraz.

V blízkosti bytových domov pribudnú 240 l nádoby na triedenie kuchynského odpadu.

Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových a rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Distribúciu nádob spolu s potrebnými informáciami zabezpečí spoločnosť  OLO v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava-Rača. Distribúcia bude prebiehať od  15.8. 2022 – 27.8.2022 v presne stanovených termínoch.

Všetky dôležité informácie, harmonogram distribúcie zberných košíkov a zberných nádob bude zverejnený na webových stránkach www.raca.sk a aplikácii Rača a na www.olo.sk/kbro

Bližšie informácie o zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu v Bratislave nájdete na www.olo.sk/kbro.
 

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.