Hubenka dnes oslavuje 50 rokov!

Obrázok ku správe: Hubenka dnes oslavuje 50 rokov!
22.02.2021 - Školstvo

Naša Hubenka oslavuje 50 rokov! Svoje brány prvýkrát otvorila 22. februára 1971. Mestská časť želá ZŠ s MŠ J. A. Komenského k jubileu všetko dobré a mnoho ďalších úspešných rokov. Príhovor riaditeľky Tatiany Kizivatovej k výročiu:

„50 rokov v dejinách ľudstva je ako kvapka v mori. V živote jednotlivca či organizácie je 50 rokov pomerne dlhá životná etapa.  
 
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave – Rači, v časti Krasňany, otvorila svoje brány po prvýkrát 22. februára 1971. V roku 2021 je tomu 50 rokov.

50 rokov detského džavotu, vrúcneho smiechu, úprimných priateľstiev, srdečných pozdravov, občas i drobných šarvátok, chvíľ smútku či slzičiek  z malých neúspechov.

Veľkými písmenami sa však do histórie školy zapísali okamihy nadšenia z úspechov žiakov vo vzdelávaní, ich výkony v rôznych predmetových olympiádach, recitačných a iných súťažiach. Mnohých neobchádzal ani pocit hrdosti pri častých športových víťazstvách. Nefalšovanú radosť viacerí prežívali pri ocenení za snahu, zodpovednosť či svedomitú prácu - žiaci  aj zamestnanci. Občas sa objavili i  slzičky dojatia pri opúšťaní priestorov svojej alma mater jednotlivcami, ktorí v nej zanechali svoju dušu a darovali svojej škole celé srdce. Dodnes sa do nej s láskou vracajú.
 
Za 50 rokov školu viedlo sedem riaditeľov. Každý z nich priniesol do jej života niečo svojské, niečo jedinečné, na čo generácia detí a žiakov, ktorí v danom období školu navštevovali, s láskou a úctou spomína. Riaditelia prichádzali s rôznymi koncepciami, prinášali vlastné vízie, ktoré spoločne so svojím tímom kolegov napĺňali. 49 rokov pri budovaní tejto inštitúcie pomáhali školu budovať dve stálice – ujo školník a teta školníčka ® manželia Ivan Brunovský, nositeľ ocenenia „Račianske srdce“ a jeho manželka Mária Brunovská. Poznajú ich všetci absolventi školy, ktorí opustili jej prah za uplynulých 50 rokov a s úsmevom na nich podnes spomínajú. 42 rokov bola neoddeliteľnou súčasťou „Hubenky“  aj ďalšia nositeľka ocenenia „Račianske srdce“ Mgr. Oľga Mäsiariková, ktorá takmer 30 rokov pôsobila na pozícii zástupkyne riaditeľky školy a svojou obrovskou charizmou a ľudským prístupom k žiakom i kolegom pomohla budovať pocit bezpečia na svojej „Hubenke“.
 
V prvý deň po otvorení ZŠ na Hubeného 25 v Bratislave  zasadlo do jej lavíc 663 žiakov základnej školy. Dnes školu navštevuje takmer 100 detí materskej školy a 750 detí základnej školy. Pracuje v nej okolo 100 zamestnancov, skvelých a zanietených ľudí, milujúcich svoju prácu, vážiacich si svojich kolegov, zverencov i ich rodičov. Kolegov rešpektujúcich i rešpektovaných. Pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov milujúcich prácu medzi deťmi, prácu s deťmi.
 
V roku 2011, pri príležitosti 40. výročia založenia krasňanskej základnej školy, jej bol vtedajším ministrom školstva SR zapožičaný čestný názov za dlhoročnú úspešnú cestu venovanú výchove a vzdelávaniu  mladej generácie - Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského.
 

Neverte všetkému, čo sa vám predkladá.  Skúmajte všetko  a presvedčujte sa o všetkom sami! 
J. A. Komenský
 
Dnes škola patrí medzi moderné vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2009 nastúpila cestu radikálnej zmeny. V škole sa začalo vyučovať metodikou Vysoko efektívneho učenia – Integrované tematické vyučovanie.

Medzi priority výchovy a vzdelávania  patrí rešpektovanie  osobnosti  dieťaťa a jeho individuality, rozvoj sociálnych zručností detí, vytváranie pozitívnej podporujúcej sociálnu klímy. Pedagogickí zamestnanci pri svojej práci posilňujú celostné  zmysluplné učenie vo vzájomných súvislostiach, prepájajú učenie  s reálnym životom, dôraz kladú na rozvoj tvorivosti detí, ako aj na rozvoj vyšších myšlienkových funkcií, rozvoj kritického myslenia, komunikačných zručností, argumentačných schopností  a iných kompetencií. V našej škole využívame bádateľské metódy pri vyučovaní prírodovedných predmetov a informatiky. Sociálne zručnosti a celoživotné pravidlá trénujeme naprieč všetkými vyučovacími predmetmi, ale špeciálne sme si zaviedli predmet pod názvom Ja a my. Rozvoj strategického a logického myslenia trénujeme v predmete s rovnomenným názvom. Finančnú gramotnosť si budujeme aj zavedením predmetu Ja a financie. Naši žiaci si zdokonaľujú jazykové kompetencie aj počas anglických projektových týždňov s anglickým, resp. americkým native speakerom. Dôležitou súčasťou vzdelávania žiakov našej školy je regionálna výchova.

V rámci vyučovacieho procesu poskytujeme deťom možnosť výberu, učíme žiakov tvorivo a samostatne riešiť problémy.
Škola je otvorená  rodičom a širšej verejnosti. Podporný inkluzívny tím pozostávajúci zo špeciálnych pedagógov, školských psychológov a pedagogických asistentov pomáha deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bezpečne zvládať školu. Intenzívne sa naši odborníci venujú aj  žiakom s intelektovým nadaním.  

Pre našich zverencov zabezpečujeme možnosť zmysluplne tráviť voľný čas v rámci popoludňajších školských klubov, či bohatej krúžkovej činnosti.

Škola je zapojená do množstva školských, národných i medzinárodných projektov.

V škole v rámci rovesníckej podpory funguje klub mladých chipsákov = detských psychológov. Dobrovoľníkov z radov žiakov školy si sami vyškolíme a robíme im mentorstvo.

Na škole veľmi aktívne pracuje žiacka školská rada (žiacky parlament), ktorá je partnerom vedenia školy. Spoločne s učiteľmi jej členovia zabezpečujú celoškolské projekty a rôzne celoškolské aktivity.

Kolegovia sa pravidelne stretávajú na Kluboch moderného učiteľa, kde spoločne zdieľajú svoje skúsenosti, nápady, vzdelávajú sa, vzájomne inšpirujú, aby odovzdali svoji zverencom maximum.
 
 „Hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb, ešte hlbšie matke, lebo dáva život. No najhlbšie učiteľovi, lebo zo živej bytosti vychová človeka.“ Jána Amos Komenský
 
Ďakujem Vám, vážení kolegovia, za Vašu profesionalitu, ale hlavne za to, že venujete našim deťom, svojim žiakom,  toľko energie, úcty, času, priateľstva a vytvárate im pocit bezpečia.
 
Ďakujem Vám, vážení rodičia, za pochopenie našich vízií, za pomoc a spoluprácu pri budovaní našej školy.
 
Ďakujem aj Vám, milí naši žiaci, za množstvo energie, ktorou nás denno-denne nabíjate.
 
Je mi cťou byť súčasťou tímu „amosákov“.
 
Na záver chcem poďakovať aj nášmu zriaďovateľovi, pre ktorého nie sú  račianske vzdelávacie  inštitúcie zanedbateľné, načúva ich potrebám a pomáha budovať v MČ Bratislava – Rača kvalitné školy, o čom svedčí ich súčasný výzor a hlavne ich kvalita vzdelávania.
 
S úctou
 
Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka“