Informácia k stave kapacít základných škôl v Rači

Obrázok ku správe: Informácia k stave kapacít základných škôl v Rači
06.10.2021 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača plánuje na prelome októbra a novembra v stretnutie s rodičmi, ktorých deti spadajú do oblasti práve rekonštruovanej ZŠ Plickova. Ako už dlhšie informujeme, pre nedostatočné kapacity našich základných škôl bolo potrebné začať s rekonštrukciou ZŠ Plickova (25 tried), ktorá v súčasnosti prebieha - termín na zhotovenie stavby je 18 mesiacov, teda do januára 2023. Proces rekonštrukcie budovy môžete sledovať na novozriadenej webovej stránke www.plickova.sk .

Od začiatku tiež riešime dočasné priestory, kde by mohli byť do otvorenia školy Plickova (tj. do septembra 2023) zatiaľ umiestnené triedy, nakoľko budovy našich základných škôl - po viacerých úpravách, ktoré prebehli v roku 2020 - dosiahli svoju maximálnu možnú kapacitu.

V školskom roku 2021/22 bolo potrebné umiestniť dve triedy prvákov do prenajatých priestorov na Gymnáziu Hubeného. Pre školský rok 2022/23 môže mestská časť Bratislava-Rača umiestniť všetkých predpokladaných záujemcov - prváčikov v obecných školách (tento školský rok ich bolo 202, podobné číslo očakávame aj budúci rok) iba v prípade, ak budú vytvorené nové triedy aj na škole Na pántoch. Za týmto účelom sme prenajali celý samostatný úsek školy, kde je samostatný vchod a v najbližších mesiacoch tam má prebiehať rekonštrukcia a zariaďovanie interiérov, ktoré bude následne presunuté do ZŠ Plickova.
 
Spádová oblasť budúcej školy Plickova bude vedená približne tak, ako bola vedená v minulosti. Jej ohraničenie bude ulicami v Rači v línii Hečkova-Ondrejská a Detvianska-Trávna plus ulice na Východnom. Presne navrhované rozloženie ulíc bude známe v najbližších týždňoch podľa prepočtov žiakov.

Základne školy Hubeného a Tbiliská budú prijímať od budúceho roku prednostne deti z ulíc mimo spádovej oblasti ZŠ Plickova (tj. ZŠ Hubeného pokryje oblasť Krasňany a ZŠ Tbiliská oblasť od Detvianskej ulice smerom na Komisárky). V prípade, ak to kapacita umožní, budú sa podľa veku prijímať aj deti, ktoré majú na daných školách už súrodencov a sú zo spádovej oblasti pre ZŠ Plickova.

Mestská časť Bratislava-Rača plánuje koncom októbra resp. v prvej polovici novembra v tejto veci stretnutie s rodičmi, ktorých by sa spádová oblasť ZŠ Plickova týkala a teda by mali jeden školský rok deti v priestoroch Na pántoch. Časť rodičov podľa všetkého nahlási svoje deti do základných škôl mimo MČ Rača (je možné podávať prihlášky napr. na ZŠ Riazanská), časť požiada o odklad. Podľa počtu detí a záujmu rodičov sa tiež následne nastaví fungovanie školského autobusu a jednotlivých tried.

Bez ohľadu na to, ako sa rodičia rozhodnú, od septembra 2023 budú mať možnosť prihlásiť dieťa na novovybudovanú školu Plickova, kde chceme otvárať aj vyššie triedy prvého stupňa.
 
Plne si uvedomujeme, že na jeden školský rok (2022/23) to výrazne skomplikuje situáciu deťom, rodičom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a aj zriaďovateľovi - ináč však do vybudovania ZŠ Plickova nie je možné zabezpečiť, aby všetci prváci boli prijatí v mieste trvalého pobytu. Samozrejme, ak by sa podarilo aspoň čiastočne zariadiť a skolaudovať školu Plickova aj skôr, deti z tried Na pántoch by boli presunuté do nových tried už počas školského roku 2022/23.