Informácie k prijímaniu detí do MŠ

Obrázok ku správe: Informácie k prijímaniu detí do MŠ
23.04.2020 - Školstvo

Školský úrad MČ Bratislava-Rača prináša súhrnné informácie k prijímaniu detí do materských škôl v Rači na školský rok 2020/2021. V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa prijímanie detí do materských škôl uskutoční


od štvrtku 30. apríla 2020 do nedele 31. mája 2020 (vrátane)

 
Pokyny vyplývajúce z Rozhodnutia:
  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,


Všeobecné podmienky pre prijatie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača:
Do materských škôl (ďalej len „MŠ“) budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijaté tie deti, ktoré budú spĺňať tieto všeobecné podmienky:

a) trvalý pobyt zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa v mestskej časti Bratislava-Rača, ak zákonní zástupcovia sú manželmi alebo žijú v spoločnej domácnosti; v ostatných prípadoch trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa v mestskej časti Bratislava-Rača,

b) dieťa, ktoré dovŕšilo k 31. 08. 2020 fyzický vek 5 rokov a má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

c) sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa - potvrdené predložením potvrdenia z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tejto skutočnosti,

d) predošlé umiestnenie staršieho súrodenca v tej istej MŠ,

e) k 31. 08. 2020 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky,

f) ďalšie kritéria na prijímanie detí do MŠ určené v školskom alebo organizačnom poriadku má každá materská škola.

V materských školách je možné umiestniť aj deti s trvalým bydliskom mimo územia MČ Bratislava-Rača za predpokladu, že to kapacitné možnosti MŠ umožnia.

Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, priestorové, personálne a iné potrebné podmienky.

V období od 30.04.2020 do 31.05.2020 je možné podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do týchto materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača:
  1. Materská škola, Barónka 17, 831 06 Bratislava,
  2. Materská škola, Cyprichova 74, 831 53 Bratislava,
  3. Materská škola, Gelnická 34, 831 06 Bratislava,
  4. Materská škola pri ZŠ J.A. Komenského, Hubeného 24, 831 53 Bratislava,
  5. Materská škola, Plickova 16, 831 06 Bratislava,
  6. Materská škola, Pri Šajbách 22A, 831 06 Bratislava,
  7. Materská škola, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava