IOMO - Integrované obslužné miesto občana

Obrázok ku správe: IOMO - Integrované obslužné miesto občana
01.02.2018 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača spúšťa od 2. februára 2018 Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Pracovisko IOMO je na matrike (č. dverí 49) na prízemí Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.
 
Úradné hodiny pracoviska IOMO:
Pondelok:             08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Streda:                  08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Piatok:                  08:00 - 11:30
 
Na jednom mieste vybavíte:
I.             Výpis z listu vlastníctva
II.           Výpis z obchodného registra
III.          Výpis alebo odpis z registra trestov
 
Všetky uvedené dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.
 
I. Výpis z listu vlastníctva:
Na pracovisku IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.
 
List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).
 
Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.
 
Na pracovisku IOMO môžete získať:
- úplný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
- čiastočný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).
 
O výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.
 
Občan sa pri vybavovaní výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
 
Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje od min. 24 hodín do max. 48 hodín.
 
II. Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.
 
O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.
 
Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
 
Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, na počkanie.
 
III. Výpis z registra trestov
Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané). Požiadať je možné iba o výpis z registra trestov Slovenskej republiky.
 
Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní výpisu z registra trestov na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.
 
Občan Českej republiky sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.
 
Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.
 
Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.
 
 
Platby za asistované služby IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
 
Súdny/správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu SR, asistenčný poplatok je príjmom rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača.
 
CENNÍK
poplatkov pre aktuálne poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana:

 

 Služba Popis Súdny/ Správny poplatok* (EUR) Asistenčný
poplatok* (EUR)
SPOLU* (EUR)
Výpis z listu vlastníctva Sprostredkovanie výpisu z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov. 4,00 3,90 7,90
Výpis z obchodného registra Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania výpisu z obchodného registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov. 0,00 4,50 4,50
Výpis z registra trestov Sprostredkovanie výpisu z registra trestov, poskytnutia výpisu z registra trestov obsahujúceho informácie o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov. 2,00 1,90 3,90
Iné podania Podanie vo veci, ktoré nie je uvedené v sadzobníku poplatkov ** 0,00 8,00 8,00
 
 
* Uvedené ceny sú vrátane zaručenej konverzie. Celková zaplatená úhrada za službu je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
 
** Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.
Ostatné nešpecifikované služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, sa vyberá iba úhrada podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napríklad kopírovanie, napaľovanie CD) sa vyberá úhrada podľa sadzobníka prevádzkovateľa za tieto úkony.