IROP - Jasle Tbiliská 2020


Mestská časť Bratislava-Rača realizuje od októbra 2020 projekt „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava – Rača“, ktorý je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 2. Ľahší prístup k efektívnym verejným službám a špecifického cieľa 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.Cieľom projektu je podpora dostupnosti sociálnych služieb pre rodičov s malými deťmi prostredníctvom rozšírenia kapacity existujúceho zariadenia starostlivosti o deti na Tbiliskej ul. 2 o 9 miest. Po ukončení realizácie tohto projektu v júli 2021 tak bude kapacita zariadenia celkovo 20 miest.

Výška nenávratného finančného príspevku je 102 092,81 EUR a bude poskytnutý zo zdrojov Európskej únie. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 06.11.2020, účinnosť nadobudla dňa 10.11.2020. Zmluva je zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača TU, pod č. 283/2020 a 35/2020 v Centrálnom registri zmlúv.