IROP - MŠ Novohorská 2017


Mestská časť Bratislava-Rača realizuje projekt „Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej ul.“. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu 302000-Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 302020-2. Ľahší prístup k efektívnym verejným službám, konkrétny cieľ 302020042 – 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.Cieľom projektu je vytvorenie infraštruktúry pre novozriadenú materskú školu na Novohorskej ul. 1 – štyri triedy s príslušenstvom a hospodársky pavilón v energeticky efektívnej budove a revitalizácia areálu. Výsledkom realizácie projektu bude nová plne funkčná materská škola pre 90 detí.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 27.10.2017, účinnosť nadobudla dňa 1.11.2017.

Zmluva je zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača TU, pod č. 367/2017 a v Centrálnom registri zmlúv.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača TU pod č. 52/2018 a v Centrálnom registri zmlúv.

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača TU pod č. 55/2019 a v Centrálnom registri zmlúv.

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača TU pod č. 12/2020 a v Centrálnom registri zmlúv.

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača TU pod č. 91/2020 a v Centrálnom registri zmlúv.

Výška nenávratného finančného príspevku v zmysle Dodatku č. 2 k zmluve, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je 596.491,52 EUR.

Nenávratný finančný príspevok je podporený zo zdrojov Európskej únie.