Jasličky na Tbiliskej otvorili novú triedu

Obrázok ku správe: Jasličky na Tbiliskej otvorili novú triedu
03.09.2021 - Služby

Včera, 2. septembra 2021, sme slávnostne otvorili novú triedu v Jasličkách na Tbiliskej. Slávnostné otvorenie nových priestorov sa uskutočnilo za účasti starostu MČ Bratislava-Rača, Michala Drotována, vicestarostu Róberta Pajdlhausera, prednostu Petra Semanca, architektky Moniky Stabovej, vedúcej oddelenia pre sociálne veci Hany Štetinovej a vedúcej jasličiek Márie Gaálovej a jej zamestnankyniam.

Slávnostného prestrihnutia pásky sa ujal Prednosta miestneho úradu Peter Semanco. Na záver si všetci zúčastnení symbolicky pripili detským šampanským.

 


Rekonštrukciou nevyužívaného školníckeho bytu sa celková kapacita zariadenia sa zvýšila z doterajších 11 detí na 20 detí.
Vďaka rekonštrukcii sme mohli navýšiť aj počet zamestnancov o 2 opatrovateľky detí a 1 upratovačku na polovičný úväzok.
V moderných prerobených priestoroch sa nachádza pre deti spálňa, herňa, šatňa, kúpeľňa s toaletami, kuchynka a sociálne zariadenie pre personál. Priestorové vybavenie je z vysoko kvalitných materiálov a spĺňa všetky normy, ktoré sú potrebné k prevádzke takéhoto druhu zariadenia.
 


Mestská časť sa zapojila do vyhláseného projektu:  Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača s rozpočtom 92 427,92  EUR bol podporený v rámci výzvy IROP-PO-SC211-2018-34 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a spolufinancovaný z vlastných prostriedkov mestskej časti.
 
"Chcem poďakovať celému vedeniu úradu hlavne pánovi prednostovi Petrovi Semancovi, ktorý si vždy vypočul moje požiadavky a návrhy, ktoré som mohla neskôr zrealizovať. Poďakovanie patrí hlavne pani Monike Stabovej za vypracovanie dispozičného riešenia nových priestorov, pani Zuzane Ohradkovej, pánovi Štefanovi Borovskému za spracovanie celého projektu, pani Janke Bednaričovej,  za veľké pracovné nasadenie pri obstarávaní interiérového vybavenia zariadenia, Helene Krovinovej a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili o to, aby sme mohli tieto krásne priestory využiť pre deti, ktorých rodičia potrebujú naše služby."  
Mária Gaálová, vedúca zariadenia starostlivosti o deti