Kam s veľmi malým elektroodpadom?

Obrázok ku správe: Kam s veľmi malým elektroodpadom?
11.09.2017 - Oznamy

Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm (varné kanvice, klávesnice a myši od PC, mobilné telefóny, ručné vysávače, malé rádiá a iné). Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Rača organizuje pre občanov MČ dvakrát ročne zber elektroodpadu priamo z adries trvalého alebo prechodného pobytu (jarný a jesenný zber). V rámci tohto zberu sa odváža všetok elektroodpad (práčky, chladničky, PC, TV...) vrátane malého elektroodpadu. 
Prax ukazuje, že najmä v prípade malého elektroodpadu dochádza veľmi často k jeho zmiešaniu s inými zložkami komunálneho odpadu. Uvedený postup zneškodňovania elektroodpadu v rozpore s § 33 písm. b) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je priestupkom, za ktorý môže byť udelená pokuta do výšky 1 500 eur.
 
V snahe predísť protiprávnemu konaniu, umožniť občanom MČ Rača zneškodňovať malé elektrospotrebiče v súlade so zákonom a prispieť k ochrane životného prostredia je v podateľni miestneho úradu MČ Rača už niekoľko rokov umiestnená nádoba na zber malého elektroodpadu.
 
MČ  zabezpečila umiestnenie ďalších 2 nádob v k.ú. Rača na malé elektrospotrebiče v priestoroch zdravotného strediska na Hubeného ulici pre obyvateľov časti Krasňany a v priestoroch kultúrneho strediska Impulz na Dopravnej ulici pre obyvateľov časti Východné.
 
Nové nádoby budú k dispozícii od 20. septembra 2017.
 
Do nádob je možné vhadzovať všetok veľmi malý elektroodpad s rozmerom najviac 25 cm a zároveň je súčasťou nádob aj priečinok na zber batérii.