Kanalizácia Na pasekách bude mať konečne svojho prevádzkovateľa

Obrázok ku správe: Kanalizácia Na pasekách bude mať konečne svojho prevádzkovateľa
05.10.2017 - Oznamy

Problém, keď si kanalizáciu na ulici Na pasekách prehadzovali kompetentné orgány ako horúci zemiak, speje k svojmu vyriešeniu. Podľa posledného vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS) sa zdá, že verejná kanalizácia v spomínanej lokalite nielenže dostane svojho správcu, ale ten ju postupne podrobí nutným opravám a pravidelnej údržbe. Ešte niekedy v 80-tych rokoch spoločnosť Železničné staviteľstvo š.p. postavila a dala do prevádzky bytové domy na ulici Na pasekách spolu s infraštruktúrou vrátane kanalizačnej vetvy. Následne bola spoločnosť sprivatizovaná a kým bytové domy prešli do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy, technická vybavenosť - teda verejná vodovodná a kanalizačná infraštruktúra prešla podľa vtedy platných zákonov na štátnu organizáciu Vodárne a kanalizácie š.p. Táto spoločnosť si roky od obyvateľov dotknutej lokality vyberala vodné aj stočné, logicky teda bola považovaná za správcu kanalizácie. 

Po zániku tohto štátneho podniku však kanalizačná vetva Na pasekách, na ktorú je napojených približne 180 bytových jednotiek a viacero rodinných domov, zostala bez svojho správcu. V súčasnosti hlavne v dôsledku desaťročnej absencie akejkoľvek údržby a opráv je táto kanalizácia v úplne zlom technickom stave, na niektorých miestach je prevalená, inde dochádza k priesaku odpadových vôd do podložia a následnému zápachu či občasným priesakom odpadovej vody aj do pivničných priestorov tamojších bytových domov. 

Mestská časť Rača odvolávajúc sa na štatút Hlavného mesta požiadala v júni 2016 Hlavné mesto SR Bratislavy nielen ako príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ale aj ako hlavného akcionára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o riešenie tohto problému, dodnes sme však odpoveď nedostali.

Dňa 19.9. prebehlo stretnutie za účasti generálneho riaditeľa BVS, a.s. a zástupcov mestskej časti Rača, kde sa dohodol nasledovný postup: ak Okresný úrad vyhlási uvedený úsek kanalizácie za verejnú kanalizáciu, BVS ju vezme do správy. Vedenie BVS zároveň uviedlo, že keďže táto kanalizácia bola vybudovaná niekedy v roku 1982 a teda aj technický stav je primeraný veku, bude BVS postupne v rámci finančných možností zabezpečovať jej rekonštrukciu. „Celé dva roky nám zabrali rôzne rokovania v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti aj na Okresnom úrade a nakoniec to vyzerá, že spejeme do zdarného finále. Teraz je na rade Okresný úrad, aby túto kanalizačnú vetvu vyhlásil za verejnú,“ uviedol vicestarosta Rače Rasťo Žitný, ktorý spolu s aktívnymi občanmi zo spomínanej lokality posunul riešenie problému výrazne vpred.