Kancelária prednostu


Mgr. Lucia Chromá
02/49 11 24 31
lucia.chroma@raca.sk

Marta Ondrušková
02/ 49 11 24 33
marta.ondruskova@raca.sk

Kancelária prednostu:


1. zabezpečuje podmienky pre spoluprácu orgánov samosprávy s politickými stranami a
občianskymi iniciatívami pôsobiacimi v mestskej časti,
2. zabezpečuje podmienky pre spoluprácu so samosprávami a magistrátom Hl. mesta SR
Bratislava,
3. zabezpečuje včasnú a dobrú informovanosť obyvateľom mestskej časti na úradných
tabuliach z oblasti všeobecne záväzných nariadení mestskej časti,
4. vedie evidenciu verejných a dražobných vyhlášok a ich zverejňovanie,
5. organizuje vzdelávania poslancov miestneho zastupiteľstva, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom z oblasti právnych noriem dotýkajúcich sa činnosti samosprávy,
6. koordinuje prípravu a priebeh zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a činnosť komisií miestneho zastupiteľstva v zmysle platných rokovacích poriadkov orgánov samosprávy mestskej časti, prípravu a priebeh verejných zhromaždení s občanmi,
7. zabezpečuje organizačnú prípravu zasadaní miestneho zastupiteľstva, organizuje prípravu rokovaní rady miestneho zastupiteľstva, zhromažďuje a expeduje materiály,
8. vedie príručný archív rokovacích materiálov, zápisníc a zvukových záznamov uznesení miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, dokumentácie z verejných zhromaždení s občanmi, interpelácií poslancov a prvotnú dokumentáciu o poslancoch miestneho zastupiteľstva
9. vyhotovuje uznesenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a rokovaní miestnej rady, distribuuje ich, eviduje a sleduje plnenie úloh, eviduje a sleduje vybavovanie návrhov, pripomienok a interpelácií poslancov,
10. vedie prehľad o rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva, eviduje zápisy z rokovaní týchto komisií, sleduje plnenie úloh z nich vyplývajúcich,
11. vedie operatívnu evidenciu interných predpisov miestneho úradu, VZN mestskej časti, VZN hlavného mesta SR Bratislavy, VZN Bratislavského samosprávneho kraja,
12. vedie evidenciu a vybavovanie žiadostí (ústne, písomne, telefonicky, e-mailom) o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
13. zabezpečuje informačné a publicistické vzťahy s verejnosťou prostredníctvom hromadných oznamovacích médií zameraných na komplexné poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
14. vypracováva návrh informácií pre sprístupnenie verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.