Kolaudačné konania - špeciálny stavebný úrad

Kontakt

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Bc. Bibiana Piršelová
02/49 11 24 90
bibiana.pirselova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00
Dokončené stavby a ich zmeny týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií je možné užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.

Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona).