Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava Rača na roky 2012 - 2014 a 2014 – 2016


Vyhodnotenie Komunitného plánu soc. služ. za rok 2015

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2014

Komunitný plán sociálnych služieb BA Rača 2014-2016

Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava - Rača 2012 - 2014