Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2017 - 2019


PRÍPRAVA KPSS

Harmonogram
SWOT analýza
SWOT analýza verzia 2
Prehľad východiskových podkladov
Štruktúra pracovných orgánov, zodpovednosti a komunikačných tokov
 

SCHVÁLENÝ KPSS MČ BRATISLAVA-RAČA NA ROKY 2017 - 2019

KPSS 2017 - 2019

Dodatok ku KPSS 2017 - 2019

Dotazník ku KPSS

Vyhodnotenie komunitného plánu soc. sl. za rok 2017

Vyhodnotenie komunitného plánu soc. sl. za rok 2018