Mestská časť Bratislava-Rača ponúka na Hečkovej ulici pozemky na parkovanie

Obrázok ku správe: Mestská časť Bratislava-Rača ponúka  na Hečkovej ulici pozemky na parkovanie
19.05.2022 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača ponúka na predaj formou VOS pozemky na parkovanie na Hečkovej ul.

MČ Bratislava-Rača ponúka na predaj formou verejnej obchodnej súťaže pozemky registra C KN parc. č. 1606/6, 1606/9, 1606/10, 1606/22, 1606/23, 1606/24, 1606/25, 1606/26, 1606/27, 1606/30, 1606/35, 1606/46, 1606/47, 1606/49, 1606/50, 1606/51, 1606/75, všetky druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, každý o výmere 12 m2, zapísané na LV č. 4164, k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Minimálna cena jedného pozemku je 10 000,- EUR. Nadobúdateľ vyššie uvedeného jednotlivého pozemku určeného na odpredaj, uzatvorí s Mestskou časťou Bratislava-Rača zmluvu o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez obslužné pozemky registra C KN parc. č. 1606/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 820 m2 a parc. č. 1606/78, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, zapísané na LV č. 4164, k.ú. Rača, za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na vývesnej tabuli Miestneho úradu, Kubačova ul. 21, Bratislava – Rača a zároveň aj na internetovej stránke www.raca.sk.

Viac informácií Vám poskytne Mgr. Karol Janík, tel. 02/49 11 24 27, e-mail karol.janik@raca.