Mestská časť hľadá nových pracovníkov

Obrázok ku správe: Mestská časť hľadá nových pracovníkov
05.02.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača hľadá zamestnancov na pozície referenta správy majetku, právnika a inšpektora verejného poriadku. Viac informácii vám poskytne pani Somorovská na tel. č. 02/49 11 24 26 alebo na mailovej adrese margita.somorovska@raca.sk.

Referent správy majetku 

Náplň práce:

 • vedenie evidencie zmlúv
 • spracovávanie podkladov na nakladanie s majetkom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Rača a zvereného majetku do správy mestskej časti
 • zabezpečovanie predaja pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti a kúpa pozemkov a nebytových priestorov do vlastníctva mestskej časti
 • príprava kúpnych zmlúv a s tým súvisiaca dokumentácia
 • zápisy do katastra
 • príprava materiálov na schvaľovanie orgánom mestskej časti
 • skúsenosti v oblasti verejnej správy
 
Požadované vzdelanie:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vhodné v odbore geografické vedy, ekonomika a organizácia, verejná správa, právo
 • najmenej 3 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii
 • vítané absolvovanie odborného doplňujúceho vzdelania v správe majetku a verejnej správe
 
Platové podmienky: od 850,- € do 1100,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
 
Ďalšie podmienky:
 • osobnostné a morálne predpoklady podľa § 3 ods. 3 a 4 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • organizovanie a plánovanie práce
 • analyzovanie a riešenie problémov
  • analytické myslenie
  • precíznosť (presnosť)
  • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý
 
Ponúkané výhody:
 • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
 • odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
 • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
 • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa

 
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
 
Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na margita.somorovska@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne  na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá vedúci oddelenia správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva Ing. Š. Borovský, tel. č. 02/49112465, stefan.borovsky@raca.sk 
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk

Právnik

Náplň práce:
 • tvorba zmlúv a právnych analýz, správ a rozborov podľa požiadaviek oddelení a vedenia
 • vytváranie interných predpisov a koordinácie postupu ich tvorby inými organizačnými útvarmi,
 • príprava a koordinácia tvorby všeobecne záväzných nariadení,
 • právne služby pre stavebný úrad
 • zastupovanie mestskej časti pred súdom
 • právne poradenstvo pre všetky oddelenia Miestneho úradu mestskej časti
 • príprava a analýza právnych aktov
 • komunikácia so štátnymi orgánmi
 • spolupráca s externými partnermi
 • návrh opatrení za účelom minimalizácie rizík
 
Požadované vzdelanie:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • najmenej 2 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii
 
Platové podmienky: od 800,- € do 1200,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
 
Ďalšie podmienky:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • logické myslenie
 • aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh
 • komunikačné zručnosti
 • ochota preberať zodpovednosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
  • spoľahlivosť
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý
 
Ponúkané výhody:
 • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
 • odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
 • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
 • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
 
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
 
Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na margita.somorovska@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne  na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá vedúci právnej kancelárie Mgr. Ján Komara, t. č. 02/4911 2482, jan.komara@raca.sk
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk

Inšpektor verejného poriadku

Náplň práce:
 • sleduje čistotu verejných priestranstiev, čistotu okolia kontajnerových stojísk, zastávok MHD navrhuje opatrenia na riešenie zistených nedostatkov
 • organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť aktivačných pracovníkov v zmysle uzatvorenej zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa povahy vykonávanej práce im prideľuje pracovné pomôcky
 • spolupracuje s úsekom čistoty opri organizovaní brigád obyvateľov Rače zameraných na čistotu a skrášľovanie okolia
 • sleduje stav zelene (drevín, krov), potrebu ich orezu, prípadne zdravotný stav a upozorňuje na zistené skutočnosti
 • v teréne sleduje vznik čiernych skládok a ich existenciu nahlasuje spolupracovníkom za účelom ich likvidácie
 • vykonáva kontrolu zaparkovaných vozidiel s cieľom identifikovať vraky nepoužívaných motorových vozidiel a ich existenciu nahlasuje spolupracovníkom za účelom ich likvidácie
 • vykonáva kontrolu prác Strediska čistoty z pohľadu zimnej i letnej údržby a nedostatky nahlasuje spolupracovníkom za účelom ich odstránenia
 • vykonáva kontrolu dodržiavania búracieho i stavebného povolenia v okolí stavieb na územní mestskej časti Bratislava – Rača
 • vykonáva kontrolu priepustnosti kanálových vpustí na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava – Rača
 • vykonáva kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava – Rača
 • vykonáva kontrolu stavu detských ihrísk alebo iných hracích prvkov vo verejnom priestore a nedostatky nahlasuje spolupracovníkom za účelom ich odstránenia
 • vykonáva kontrolu stavu uličného mobiliáru (lavičky, odpadkové koše a ďalšie vybavenie) a jeho poškodenie nahlasuje spolupracovníkom za účelom ich opravy
 • vykonáva a plní aj ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou oddelenia životného prostredia podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru
 
Požadované vzdelanie:
 • stredoškolské s maturitou
 
Platové podmienky: od 900,-€ brutto + odmeny podľa výkonu
 
Ďalšie podmienky:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh
 • ochota preberať zodpovednosť
  • spoľahlivosť
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý
 
Ponúkané výhody:
 • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
 • odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
 • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
 • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
 
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
 
Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na margita.somorovska@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne  na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá vedúci oddelenia životného prostredia Mgr. Matúš Čupka, matus.cupka@raca.sk
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk