A A A

Mestská časť Bratislava-Rača podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava
s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024.

Všetky informácie nájdete v priloženom súbore: