MŠ Plickova a MŠ Novohorská hľadajú nové riaditeľky

Obrázok ku správe: MŠ Plickova a MŠ Novohorská hľadajú nové riaditeľky
24.03.2021 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača vyhlasuje výberové konanie na riaditeľov materských škôl Novohorská a Plickova. Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

• Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, vykonanie prvej atestácie,
• občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka, • znalosť príslušnej legislatívy,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:

• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o vzdelaní, vykonaní atestácie,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 2 strany),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
 

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, najneskôr do 29. marca 2021 do 17:00 hodiny (pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky) s označením na obálke „Výberové konanie MŠ Plickova - neotvárať“ alebo „Výberové konanie MŠ Novohorská – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady, a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.