Nadácia mesta Bratislavy

Obrázok ku správe: Nadácia mesta Bratislavy
06.03.2020 - Oznamy

Vážení občania, Magistrát mesta Bratislava spúšťa v roku 2020 nový moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta.  
Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach, pre ktoré je nadačné prostredie prirodzené. Základným princípom, ktorý bol pri návrhu systému uplatnený, je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov.
Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta, ktorý spúšťa svoju činnosť v roku 2020. Zaregistrovaná bola 15.1.2020 Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1224 s Nadačnou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č. 336/2019 zo dňa 21.11.2019.
V prvom roku fungovania sa Nadácia mesta Bratislavy bude zameriavať na podporu udržateľnosti kultúry a komunitného života mesta, pričom nahrádza grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis. Výhody oproti predchádzajúcemu programu sú najmä v navýšení rozpočtu grantového programu, v zrýchlení schvaľovacieho procesu žiadostí a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

V roku 2020 Nadácia mesta Bratislavy spustí:

  • grantový program KULTÚRA (február 2020)
  • grantový program KOMUNITY (marec 2020)
  • štipendijný program UMENIE (apríl 2020)
Grantový program KULTÚRA je zameraný na podporu nezriaďovaných subjektov v oblasti kultúry. Grantový program KOMUNITY je zameraný na podporu komunitných aktivít, pričom žiadateľom môže byť aj neformálna skupina obyvateľov. Štipendijný program UMENIE je určený pre jednotlivcov - profesionálnych umelcov a výskumníkov.
Prepojenie programov
Ako rámec pre rozhodovanie a ďalšie detailnejšie plánovanie činnosti nadácie slúži Programová stratégia Nadácie mesta Bratislavy.
Témy, ktoré tvoria hlavné programové smerovanie nadácie priamo vychádzajú zo strategických politík mesta Bratislavy, so zreteľom na politiky urbánnej udržateľnosti, ktoré prepájajú programové oblasti nadácie do jedného celku. Zámerom je cielenou podporou prispieť k udržateľnému rozvoju mesta Bratislava, v napojení na výzvy, ktorým mesto čelí. Spoločným menovateľom je udržateľný rozvoj mestského ekosystému.
Princípy, na ktorých stoja grantové programy realizované nadáciou sú účinnosť, relevancia, efektivita, udržateľnosť.
Kontakt
Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie, zuzana.ivaskova@bratislava.sk
Veronika Húdeková, programová koordinátorka (konzultácie podávania žiadostí)veronika.hudekova@bratislava.sk