Navrhnite funkčné a estetické kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Obrázok ku správe: Navrhnite funkčné a estetické kontajnerové stojisko pre Bratislavu
08.03.2017 - Mesto

Hlavné mesto SR Bratislava a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. vyhlasujú verejnú ideovú súťaž na návrh riešenia kontajnerového stojiska pre Bratislavu. V tejto súvislosti treba podotknúť, že mestská časť Rača poskytuje na vybudovanie stojiska finančnú dotáciu. Stanovištia zberných nádob/kontajnerov alebo tzv. kontajnerové stojiská sú jedným z prvkov verejného priestoru. Mnohé z nich sú staré, neupravené, neuzamknuté, čo je v mnohých prípadoch dôvodom znečistenia ich okolia. Vychádzajúc zo zámeru riešiť tento nepriaznivý stav kontajnerových stojísk v Bratislave, s cieľom eliminovať ich nepriaznivý vplyv na dodržiavanie poriadku a v súlade s nárastom počtu kontajnerov pre triedený odpad, Hlavné mesto SR Bratislava a mestská spoločnosť OLO a.s. vyhlasujú súťaž na riešenie funkčného a estetického kontajnerového stojiska ako celoplošného riešenia pre územie Bratislavy.

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto dosiahol vek 18 rokov. Návrhy je potrebné predložiť v súlade so súťažnými podmienkami, ktoré uchádzači nájdu na webstránke www.olo.sk. Termín na predloženie návrhov je do 20.5.2017. Všetky predložené návrhy budú hodnotené odbornou hodnotiacou porotou, zloženou z členov Magistrátu hlavného mesta, spoločnosti OLO a.s. a ďalších prizvaných odborníkov. Porota bude hodnotiť funkčnosť a architektonické stvárnenie návrhu, odolnosť a jednoduchú údržbu, či predpokladané náklady na realizáciu. Cena za víťazný návrh na prvom mieste je 1 500 Eur, na druhom mieste 1 000 Eur a na treťom mieste 500 Eur. Všetky predložené návrhy budú súčasťou výstavy pre verejnosť a víťazný návrh, ktorý sa umiestni na prvom mieste bude zároveň zrealizovaný na území Bratislavy.
Partnermi súťaže sú TV Bratislava a informačný magazín Bratislavy in.ba.  

V prípade ďalších otázok kontaktujte:
 
Mgr. Beata Humeníková
Hovorkyňa spoločnosti
 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
 
Mobil: +421/918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk
www.olo.sk