Nebezpečenstvo vzniku požiarov počas teplých a suchých dní

Obrázok ku správe: Nebezpečenstvo vzniku požiarov počas teplých a suchých dní
10.06.2021 - Oznamy

Blížime sa k obdobiu, počas ktorého nám za posledné roky čoraz viac znepríjemňujú život požiare v prírodnom prostredí. Najčastejšie sú to požiare vznikajúce v letnom období a postihujú hlavne lesné porasty a aj naše račianske vinohrady. Žiaľ, aj pri nich často dochádza k zraneniam osôb, alebo dokonca k ich úmrtiu.

Počasie láka ľudí do prírody, hlavne po vyčerpávajúcom období ešte vždy pretrvávajúcej pandemickej situácie, aby nazberali veľa pozitívnej energie či turistických zážitkov. A však si musíme uvedomiť, že príroda slúži na oddych a relax všetkým a podľa toho by sme sa mali v lese aj správať. Touto cestou chceme upozorniť občanov na dodržiavanie základných pravidiel v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia:      
 

 • nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,           

 • na založenie ohňa využívať bezpečné miesta, ako napr. udržiavané ohniská,

 • nezahadzovať neuhasené ohorky z cigariet,        

 •  nepovoľovať deťom hry so zápalkami,   

 • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupoch do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.),

 • v prípade spozorovania požiaru zachovať kľud a rozvahu.

 

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

 • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,

 • uviesť kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá,

 • uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi,

 • ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,

 • poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.


Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99€, právnická osoba až do 16 596 €. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.

Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a životy občanov.

Lesy sú našimi pľúcami a zároveň našim obrovským bohatstvom pre naše zdravie. Preto by som Vás chcela na záver požiadať, aby ste najmä v tomto období venovali zvýšenú pozornosť. Spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto nebezpečné obdobie.

                                                                                           

 DHZ/DHZO Bratislava-Rača
 Mgr. Bc. Daniela Olenočinová

Veliteľ-predseda DHZ/DHZO Bratislava-Rača