Novinky na zbernom dvore Pri Šajbách

Obrázok ku správe: Novinky na zbernom dvore Pri Šajbách
27.08.2018 - Oznamy

Na zbernom dvore v časti Východné pribudli v poslednom období nové zariadenia, ktoré majú uľahčiť jeho prevádzku a tiež zlepšiť služby pre Račanov. Na dvor boli zakúpené nové veľkokapacitné kontajnery, nová váha na drobný stavebný odpad, nachádza sa tu špeciálny veľkokapacitný lis na plasty. Inštalovali sa nové informačné tabule s cieľom poskytnúť návštevníkom väčší komfort a viac informácií o odpade, ktoré je možné na zbernom dvore odovzdať. Nachádza sa tu aj kamerový systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpadu mimo areálu zberného dvora.
 
Zberný dvor Pri Šajbách je otvorený sezónne od apríla do novembra, vždy v utorok a vo štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod., s výnimkou štátnych sviatkov. Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v Mestskej časti Bratislava - Rača, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony. Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať objemný odpad (max. objem 150 kg osoba/rok), bio odpad zo záhrad a zelene (max. 3 vrecia osoba/týždeň), papier a lepenku, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky. Je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu sumou 0,078 Eur/kg. Zamestnanci OLO zabezpečia odváženie drobného stavebného odpadu, poplatok obyvatelia uhrádzajú hlavnému mestu SR Bratislava.