Nový príspevok pre viacdetné rodiny a rodiny s ŤZP dieťaťom

Obrázok ku správe: Nový príspevok pre viacdetné rodiny a rodiny s ŤZP dieťaťom
07.06.2022 - Oznamy

Sociálne oddelenie poskytne deťom z viacdetných rodín príspevok na krúžky, podporí rehabilitačné pobyty a pomôcky pre deti so zdravotným znevýhodnením. Od 1. júna do konca septembra si môže rodina s najmenej tromi maloletými deťmi podať žiadosť o finančný príspevok na krúžky /hudobné, jazykové, športové/, pomôcky súvisiace s týmito aktivitami a účasť na rôznych podujatiach. Každé dieťa z viacdetnej rodiny chceme podporiť príspevkom 50 €. Podmienkou je, že žiadateľ a deti majú minimálne trojročný trvalý pobyt v Rači.

Žiadať o príspevok si môže uplatniť  aj rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Pre toto dieťa sa predpokladá využitie najmä na liečebné a rehabilitačné pobyty a na špecializované pomôcky. Rodine v tomto prípade môže byť poskytnutých 150 €.  

Sociálne oddelenie v snahe reagovať na podnety rodičov a učiteľov navrhlo tento príspevok ako opatrenie na podporu rozvoja račianskych detí z najzraniteľnejších rodín. 

Žiadosť je dostupná na web stránke https://www.raca.sk/poskytnutie-financneho-prispevku-viacdetnym-rodinam/ a rovnako je k dispozícii na oddelení pre sociálne veci. Nájdete tam aj všetky potrebné informácie, znenie VZN a kontakty na sociálne oddelenie.